SMART Leadership and Coaching tools for 3 days

SMART Leadership and Coaching tools for 3 days

รู้สึกดีและชื่นใจกับหลักสูตรใหม่ พิเศษ ต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์

SMART Leadership and Coaching tools for 3 days 
Design by Taweewan Kamonbutr
On Tuesday 16th, April, 2017

ภาวะผู้นำเป็นสิ่งสำคัญ การนำที่ยอดเยี่ยมที่สุด คือการนำชีวิตตัวเองให้เราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้
โดยสามารถดึงศักยภาพของตัวเอง และทีมงาน ให้มาเชื่อมโยงทำงานด้วยกันแบบเป็นทีม
โดยมีเทคนิคการสร้างเป้าหมาย วางแผนอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้งานสำเร็จ
และจำเป็นต้องมีการต้องสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมทำงานอย่างมีประสิทธิผล
วิธีการสื่อสารทีดี เป็นพื้นฐานต่อจากนั้น คือการพัฒนาคน และบริหารคน ซึ่งแต่ละคนจะมีวิธีการดูแลและ
บริหารที่แตกต่างกันการที่จะทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานให้ได้ทั้งใจ… ได้ทั้งงาน
ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคน คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองและพนักงาน
จะช่วยสร้างกลยุทธ์การบริหารที่ยอดเยี่ยมได้ ที่สำคัญ
เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล การให้ความสำคัญ
เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของการของพนักงานด้วยศาสตร์การโค้ช ซึ่งจะช่วยเป็นเครื่องมือดี ๆ
ที่ช่วยในการพัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนาผลงานได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาการเรียนรู้

o  เรียนรู้เข้าใจบทบาทและความสำคัญของตัวเองต่อองค์กร
o  Role and Responsibility
o  3C for Leadership

  • Communication
  • Coaching
  • Creativity

o  สมองกับการสื่อสาร
o  เรียนรู้พฤติกรรมคนในรูปแบบ Introvert กับ Extrovert
o  เทคนิคการฟังแบบผู้นำ และการใช้ไม้บรรทัดความคิด
o   TAPS Model and Coaching Tools
o   Coaching, Mentoring และ Counseling
o   Build Rapport เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ
o   เรียนรู้  Model:  Be + Do + Have
o   การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)
o   การใช้คำถามเพื่อการเรียนรู้ (Learning Questions)
o   GROW Model
o   Workshop: ฝึกโค้ช
o   6 Core Needs for Coaching your subordinates
o   สมการความสำเร็จ E + R = O
o   Tools: Chunk UP + Chunk Sideway + Chunk Down
o   Workshop: ฝึกโค้ช
o   Strengths Coach Tools: เก่งทำ + เก่งสื่อสาร + เก่งมนุษย์สัมพันธ์ + เก่งคิด
o   CFU: Check For Understand

Day II

o  Personality build Energy
o  เรียนรู้และวิเคราะห์การทำงานของตัวเองและทีมงานด้วย DISC
o  เรียนรู้จุดแข็งและความท้าทายของคนในรูปแบบ DISC
o  แนวทางการสื่อสารและประสานในรูปแบบ   DISC
o   เทคนิค 3V  (Verbal + Vocal + Visual)
o   Workshop: ฝึกโค้ช
o   เรียนรู้การทำงานในรูปแบบ   Cause and Effect
o  Tools for Coach

  • Feedback
  • Delegating
  • Supporting

o  การเตรียมความพร้อมในการโค้ช (Preparation)
o  เทคนิคการโค้ชอย่างง่าย ด้วย  Mini Coaching
o   Workshop: ฝึกโค้ช
o   ECOLOGY สมดุลการใช้ชีวิตและทำงาน
o  การติดตามผล และสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติ
o  กิจกรรม ฝึกการโค้ช และเทคนิคการนำไปใช้จริง
o  สรุปการเรียนรู้ และ Commitment เพื่อนำไปปฏิบัติจริง
o   CFU: Check For Understand

Day III

o  การสนทนา (Dialogue)
o  สังเกตตัวเองการทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในรูปแบบของสมอง ซ้าย หรือ ขวา
o  Workshop: เลือกเส้นช่วงเวลาของการใช้สมองซ้ายและขวา
o  ความกลัว และความกล้า (Courage VS Fear)
o  Workshop: สะท้อนการเรียนรู้
o  เรียนรู้ “ปัญญา 3 ฐาน”  (ฐานกาย ฐานใจ และฐานคิด)
o  Workshop: แนวคิด อยู่รอด + อยู่ร่วม + อยู่อย่างมีความหมาย
o  เรียนรู้ชีวิตมี   2 โหมด (โหมดปกป้องและโหมดปกติ)
o  Workshop: กิจกรรมฝึกโค้ชในรูปแบบ Intuitive Coaching
o  CFU: Check For Understand

เรียนรู้ผ่าน Activities  Case Study และ workshop ทุกช่วงการสัมมนา

ทวีวรรณ  กมลบุตร
ทีมงาน Top Service Training

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา คือส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก
เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมที่ช่วยต่อยอด
และพัฒนาองค์กร ให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม

สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่  ทีมงาน Top Service Training

Tel.: 087 970 1212, 080 183 9090, 089 920 1312 หรือ 02-926-6886

Email: cs@topservicetraining.com  

www.topservicetraining.com

 

ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart