TRAINER PROFILE

ประวัติวิทยากร ที่เชี่ยวชาญด้านบริการ การขาย

ทีมวิทยากร ที่ Top Service Training เรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่งมากขึ้น จึงร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตรดี ๆ เพื่อช่วยค้นหา และเพิ่มศักยภาพให้พนักงานของท่าน ให้เป็นคนดี คนเก่งในองค์กร และสามารถต่อยอด ขยายผลนำความรู้ไปสอนต่อ ถ่ายทอดต่อให้กับกลุ่มพนักงานได้มากขึ้นด้วย เพราะเรามุ่งหวังให้คนไทย ได้เรียนรู้ ได้มีมุมมองในการพัฒนาตัวเอง มีความกล้ามากขึ้นที่จะแสดงความคิดเห็น กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง พัฒนาตัวเอง ให้เป็นคนคุณภาพในสังคมได้มากขึ้น นอกจากนี้ทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รู้จักสร้างคำถามให้กับชีวิตตัวเอง เพื่อหาคำตอบหรือแนวทางที่เราสามารถต่อยอดและขยายผลได้อีกในอนาคต เพราะวิทยากรทุกท่าน “สอนด้วยใจ” ค่ะ

ทีมวิทยากร Top Service Training

อ. ทวีวรรณ กมลบุตร

อ. ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

อ. สุวัชชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์

อ. สุทัศน์ ใหญ่อินทร์

อ. กิติศักดิ วิวัฒน์ธนวงศ์

อ. ไววิทย์ แสงอลังการ

อ. ดร.อมรศักดิ์ กิจธนานันท์

อ. สุณิชชา ชอบชัย

ครูต้อง ภัทร กิตติมานนท์

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart