Workshop: SMART Facilitator and Techniques to design course

Workshop: SMART Facilitator and Techniques to design course

 

Workshop: SMART Facilitator and Techniques to design course (2 Days)

Design by Taweewan Kamonbutr

Updated: Monday 7, November 2022

 

จากวิกฤติ โควิด-19 เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการศึกษา การพัฒนาบุคลากรในองค์กรธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ การพัฒนาตัวเองของผู้คนได้เปลี่ยนไปมาก ด้วยความท้าทายนี้ ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ได้ส่งผลกระทบในการพัฒนาคนทั่วโลก

การเรียน การสอนที่ออกแบบเพื่อดึงการมีส่วนร่วมของผู้เรียน เป็นสิ่งสำคัญและเป็นกุญแจที่ช่วยให้การเรียนรู้ น่าสนใจ สนุก จดจำได้ และผู้เรียนอยากนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การใช้กระบวนการ Facilitator จะช่วยให้ช่วงเวลาการถ่ายทอดความรู้ ช่วยสร้างผลลัพธ์การพัฒนาพนักงานให้ตื่นตัว กระตือรือร้นในการพัฒนาตัวเองต่อการเรียนรู้ในรูปแบบนี้ได้มากขึ้น

ในหลักสูตร  SMART Facilitator and Techniques to design course นี้ ได้ออกแบบให้ได้เรียนรู้ความแตกต่าง ประโยชน์ของผู้เรียน ที่ใช้แนวทางการสอนในรูปแบบ Facilitator หลักสูตรนี้ จะช่วยให้ผู้ที่เข้าเรียนรู้หลักสูตรนี้ จะสามารถออกแบบหลักสูตร ดูแลห้องเรียนออฟไลน์ และออนไลน์ได้ และสามารถใช้แนวทางนี้ในการทำวีดีโอออนไลน์การสอนของตัวเองขึ้นระบบในองค์กรได้ในอนาคต สิ่งนี้จะช่วยสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้เรียนที่เห็นประสบการณ์ของตัวเอง ได้นำมาออกแบบและเป็นหนึ่งในชุดวิชาสำคัญให้พนักงานได้เรียนรู้ ให้พนักงานสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้ และในห้องเรียน ผู้เรียนสามารถเป็น ผู้สอน ที่สามารถดึงศักยภาพของพนักงาน และทีมงาน ให้มาเชื่อมโยงทำงานออกแบบมาเป็นองค์กรร่วมกันได้อีกในอนาคต

 1. เข้าใจถึงหลักการในการ ”ฟา” หรือผู้นำพาให้เกิดการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ
 2. เข้าใจถึงความสำคัญของการได้รับไอเดียและการระดมสมอง
 3. มีทักษะการฟังและการเชื่อมโยงเพื่อให้กลุ่มทำงานเกิดการตกผลึกไอเดีย
 • เนื้อหาการเรียนรู้ ผ่าน Workshop

Day I

 • เรียนรู้เทคนิคการถอดประสบการณ์ความรู้มาออกแบบเป็นหลักสูตรการสอน
 • เรียนรู้ ปัญหาในการสอนที่เกิดขึ้นจริงในห้องเรียน
  • เรียนรู้เทคนิคการสอน ที่ช่วยทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของผู้เรียน
  • ได้เรียนรู้การใช้เทคนิค Facilitator 3C (Content + Context + Confirm)
 • Workshop: เรียนรู้จากต้นแบบ การสร้างพื้นที่ FA ในกลุ่มย่อย
 • เรียนรู้การสร้าง Awareness ในเรื่อง Facilitator Effectiveness
 • เรียนรู้หลัก 3R Require : Result : Relationship
 • ความหมายและหลักการพื้นฐานของ “ฟา” (Facilitation)
 • คุณสมบัติและทักษะสำคัญของ facilitator
 • พื้นที่การเรียนรู้ FA Experience + Explore + Execute
 • สร้างพื้นที่ปลอดภัย + กระตุ้นแลกเปลี่ยน + ขยับ Process
 • เทคนิคการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กลุ่ม ร่วมมือและสนับสนุนประเด็นการเรียนรู้ร่วมกัน
 • ทักษะการฟัง 3 แบบในการพูดคุย (ด้านจุดมุ่งหมาย และข้อควรระวัง)
  • การฟังเพื่อตัวเอง
  • การฟังเพื่อคนอื่น
  • การฟังเพื่อกลุ่ม
 • เรียนรู้แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบการพัฒนากลุ่ม
  • ช่วงทักทายและสร้างสัมพันธ์
  • ช่วงสนทนาและขัดแย้ง
  • ช่วงพลังกลุ่ม จริงจัง แตกต่างได้
 • Workshop: ฝึกทักษะ FA การนำกระบวนการ สอนทีมเล็ก ๆ และสังเกตการณ์
 • Push + Pull การส่งความท้าทายและต่อยอดความคิด
 • ข้อดีของการนำเทคนิคการ “ฟา” มาใช้ในการในการสอน สร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์
 • สรุปให้การเรียนรู้และพร้อมทบทวนเรียนวันถัดไป

 

Day II

 • Flow พลังของกลุ่ม และข้อควรระวังในบทบาท Facilitating
 • การตั้งคำถาม เครื่องมือพื้นฐานของการเป็น Facilitator คำถามเปิด ให้หัวใจเปิดรับผู้คน
 • เรียนรู้ WHAT WHY HOW
 • เรียนรู้รูปแบบสอนในรูปแบบ Facilitator ที่ช่วยทำให้การออกแบบการสอนสร้างความสนใจได้มากขึ้น
 • ได้เรียนรู้เทคนิคการออกแบบหลักสูตรออฟไลน์ และออนไลน์ นำมาใช้จริงได้ในการปัจจุบัน
 • ด้วยเทคนิค PEN (Passion + Experience + Need to Know)
 • SPARK ME Model เทคนิคการโน้มน้าวผู้เรียนให้การเรียนรู้ ตื่นตัวและน่าสนใจ
 • Workshop: ฝึกทักษะ FA การนำกระบวนการสอนในทีมเล็ก ๆ และสังเกตการณ์
 • เรียนรู้ วงจรการเรียนรู้จากประสบการณ์ (โดยเกิดจากการใช้คำถามมาช่วยเสริม)
  • ลงมือทำ จนเกิดเป็นประสบการณ์
  • ทบทวนประสบการณ์
  • สรุปเป็นหลักการ
  • ประยุกต์ใช้ เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์จริง
 • อำนาจ 3 แบบ ในการสนทนาในองค์กรและการบวนการ การเรียนรู้ร่วมกัน (Ref. สตาร์ฮอว์ก)
  • อำนาจเหนือ (ใช้แหล่งอำนาจที่มี เพื่อตัดสินใจและอาจไม่รับฟังผู้คน)
  • อำนาจร่วม (ใช้แหล่งอำนาจที่มีอยู่ภายในตัวเอง เพื่อตัดสินใจร่วมและสนับสนุนกลุ่ม)
  • อำนาจภายใน (แหล่งอำนาจที่มีอยู่ภายในตัวเอง เช่น ทักษะ ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์)
 • Workshop: ฝึกทักษะ FA การนำกระบวนการเรียนรู้ ในทีมเล็ก ๆ และสังเกตการณ์
 • ฝึกปฏิบัติการฟัง และการถามคำถาม- เทคนิคการถามเพื่อเปิดประเด็นและการ
 • เชื่อมโยงคำตอบให้ชวนคิดต่อยอด
 • บทสรุป คุณสมบัติและทักษะของ Facilitator
 • สรุปการเรียนรู้ และ Commitment เพื่อนำไปปฏิบัติจริง

 

เรียนรู้ผ่าน Activities  Case Study และ workshop ทุกช่วงการสัมมนา

ดร. ทวีวรรณ  กมลบุตร

 

 • ได้เรียนรู้ฝึกสอนจริง และรับ Feedback เพื่อพัฒนาปรับปรุงการสอน
 • Workshop มีการบ้านออกแบบหลักสูตรส่งงานและรับ Feedback 1-2 สัปดาห์

 

เรียนรู้ผ่าน Activities  Case Study และ workshop ทุกช่วงการสัมมนา

ทวีวรรณ  กมลบุตร

 

* รายละเอียดต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดกับผู้เข้าอบรม

** ขออนุญาตไม่ให้บันทึกวิดีโอในห้องอบรม

 

ทีมงาน Top Service Training

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา คือส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมที่ช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กร ให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม

สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่  ทีมงาน Top Service Training

Tel.: 092 952 6290 หรือ 099 296 6224 หรือ 02-926-6886

Email:

ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร :  email :   kamonbutr@hotmail.com

ทีม Customer Service : email :    cs@topservicetraining.com 

www.topservicetraining.com

 

ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…

ทีมงาน Top Service Training

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart