หลักสูตร Training & Coaching for Life Success Plan & Performance Management in 3 Times (During 3 months)

หลักสูตร Training & Coaching for Life Success Plan & Performance Management in 3 Times (During 3 months)

หลักสูตร
Training & Coaching for Life Success Plan and Performance Management in 3 Times
(During 3 months) รุ่นที่ 1
หลักสูตรพิเศษ 3 วัน (9.00 – 16.00)
โปรแกรมยาวนาน 3 เดือน มกราคม – มีนาคม 2556
Training & Coaching by ทวีวรรณ กมลบุตร
โปรแกรม Training & Coaching พัฒนาศักยภาพคนไทย โปรแกรมออกมาเพื่อสร้างสรรค์ และสร้างเสริมผลงานของคนไทย Life Success Plan โดยจะใช้การ Training จะจัดโปรแกรมนี้ 3 วัน และติดตามต่อเนื่อง 3 เดือน เพื่อให้แนวทางและสนับสนุนผู้เรียนให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าเรียนมาใส่แนวคิด ปัญหาหรืออุปสรรค หรือความสำเร็จเล็ก ๆ ที่เกิดขึ้น… โดยมีการดูแลในลักษณะของ Training & Coaching เพื่อให้ผู้เรียน สามารถนำความรู้ไปพัฒนาตัวเองและสร้างสรรค์ผลงานการทำงานให้ดีขึ้นอย่างชัดเจน
ส่วนโปรแกรมการเรียนจะเป็นลักษณะ Training & Coaching เขียน Vision ของตัวเอง ที่ต้องการจะทำให้สำเร็จ
ในปี 2556 และเลือกมา 1 เรื่องมาทำจริงในในเดือนมกราคม – มีนาคม 2556 และจะเก็บรายละเอียดเป็น Report
ให้กับผู้เรียนแต่ละคนด้วยค่ะ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาตัวเอง และสร้างผลงานที่ดีเยี่ยมได้ด้วยตัวเอง เมื่อจบจากโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพชุดนี้
หลักสูตร Training & Coaching for Life Success Plan & Performance Management
in 3 Times (During 3 months)
ด้วยโปรแกรมพิเศษนี้ จึงจัดเป็นโครงการพิเศษเป็นครั้งแรก 
 • ของขวัญพิเศษ รับหนังสือ จัดการเวลาให้มีมากกว่า 24 ชั่วโมง 1 เล่ม ต่อคน
               
โดยในระหว่าง 3 เดือน จะมีการ Coaching ให้เป็นกลุ่มและรายบุคคล
ในระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2556

ผ่านช่องทาง e-mail โทรศัพท์ หรือ facebook หรือ Skype

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโปรแกรมพิเศษ สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 087–970–1212 / 089-920-1312

kamonbutr@@hotmail.com
รูปแบบการเรียนรู้ :
 • Training
 • Coaching
 • Follow up
วัตถุประสงค์
1. เรียนรู้วิธีการรู้จักตัวเอง และค้นหาตัวเอง โดยการทดสอบ EQ
2. เรียนรู้วิธีการวางแผนชีวิต และลงมือทำจริง
3. สร้างแผนในการสร้างผลงาน และเรียนรู้ที่จะนำเสนอผลงานได้อย่างมืออาชีพ
4. เข้าโปรแกรมการ Coaching ในรูปแบบ 1 ต่อ 1 และเป็นกลุ่ม
5. เข้าโปรแกรมสร้าง Commitment และพฤติกรรมใหม่ใน 21 วัน
วันที่ 1
1) รู้จักตัวเอง และเหตุผล ทำไมเราต้องวางแผนชีวิต วางแผนสร้างผลการทำงานใน 3 เดือน
 • วิเคราะห์และรู้จักตัวเอง
 • วิเคราะห์งาน
 • วางแผนสร้างผลการทำงานใน 3 เดือน
 • บริหารงาน บริหารคน บริหารเวลา
2) เทคนิคบริหารเวลา สร้างคุณค่าให้ชีวิต
 • รู้จักชีวิตตัวเอง
 • รู้จักการจัดสรรเวลาดี ๆ ให้ชีวิต
 • สร้างเป้าหมายหลักให้ชีวิตและงานด้วย 1 + 3 + 5
 • จัดแผนและตารางรายสัปดาห์ให้มีประสิทธิผล
3) ทดสอบ EQ ของแต่ละคน และให้ Positive Feedback
4) เรียนรู้พฤติกรรมคน 4 แบบ ทั้งของตัวเองและคนรอบข้าง
5) สร้าง Vision ของตัวเองในปี พ.ศ. 2556
6) เทคนิคการวางแผนชีวิต
 • เขียนเป้าหมายชีวิต
 • ใส่ระยะทางของความสำเร็จ
 • ทำอย่างไร ให้แผนชีวิตสำเร็จ
7) วิธีการลงมือทำ ให้กำลังใจ และมีวินัยให้ตัวเอง
 • การวางแผนเวลากับสิ่งสำคัญที่ควรทำ
 • คิดวิเคราะห์ มีอะไรบ้างที่เราควรหยุดทำ
8) Work Life Balance กับ รางวัลของชีวิต
9) สร้างแผนทำ Model พัฒนาตัวเองแบบเข้มข้น 21 วัน
10) จับคู่ Buddy เพื่อเรียนรู้และพัฒนาตัวเองไปด้วยกัน
มาสร้างแผนชีวิต สร้างผลสำเร็จในหน้าที่การงาน ด้วยหลักสูตรนี้ด้วยกันนะคะ..
ชีวิตของเราออกแบบได้เสมอค่ะ..
วันที่ 2
1) บอกเล่าช่วงเวลา 1 เดือน ที่ประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว
2) ให้ Positive Feedback และนำเข้าโปแกรม Coaching ครั้งที่ 1
3) คิด Project ที่สร้างผลงานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2556
4) สร้างแผน เพื่อสร้างผลงาน
5) Workshop จับคู่เขียน Project และแผนงานของตัวเอง
6) เขียน Commitment
 • สร้างโอกาส
 • สร้างผลงาน
 • สร้างชีวิต
7) บริหารงาน บริหารคน บริหารเวลาให้ได้มูลค่าเพิ่ม
8) เข้าโปรแกรม Coaching ทีละคู่
9) เข้ามาปรับแผนและจัดโครงการให้มี Action Plan ที่ชัดเจน
10) รับการ Coaching ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ทาง Skype
วันที่ 3
1) บอกเล่าช่วงเวลา 2 เดือน ที่ประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว
2) ให้ Positive Feedback และนำเข้าโปแกรม Coaching ครั้งที่ 2
3) คิด Project ที่สร้างผลงานในช่วงเดือนมีนาคม 2556
4) สร้างแผน เพื่อสร้างผลงาน
5) Workshop จับคู่เขียน Project และแผนงานของตัวเอง
6) สร้างผลงานและปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วย
 • DO
 • Don’t
 • Develop

7) เข้ามาปรับแผนและจัดโครงการให้มี Action Plan ที่ชัดเจน

8) เข้าโปรแกรม Coaching ทีละคู่

9) สรุปการเรียนรู้ตลอดโปรแกรม และรับการ Coaching ตลอดเดือนมีนาคม 2556 ทาง Skype
รูปแบบการเรียนรู้ :
 • Training
 • Coaching
 • Follow up
กิจกรรมและการเรียนรู้ร่วมกัน 60% การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 40%
 • สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ นำให้ค้นหา คิด สนทนา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าเรื่อง บทเรียนจากผู้นำ
 • อภิปราย ระดมสมอง
 • กิจกรรมเขียนชื่นชมและขอบคุณ
ทีมงาน Top Service Training
มีความตั้งใจและมุ่งมั่น ส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคม สามารถช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งได้มากขึ้น
ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่คุณกัน (คุณกมลพร อยู่สุข)
ติดต่อ 087-970-1212 หรือ 089-920-1312
ทีมงาน Top Service Training

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart