หลักสูตร Coaching Your Subordinates

หลักสูตร Coaching Your Subordinates

Coaching Your Subordinates

อาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร

ขอบพระคุณ พี่อ้อม อาจารย์ทัศนีย์  จารุสมบัติ ที่ช่วยออกแบบหลักสูตรดี ๆ ร่วมกัน

เป็นหลักสูตรหลัก หลักสูตรเด่นที่ผู้จัดการทุกคน ควรได้เข้าเรียน “หลักสูตร พัฒนาระดับหัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารระดับกลาง ให้มีทักษะการโค้ชที่ทำให้คุณเป็น Leader ที่สร้างคน สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม” ทุกปัญหา… มีทางเลือก มีวิธีการดี ๆ ที่เราสามารถแก้ไขได้ ให้เราเชื่อในศักยภาพของเราและทีม Coaching เเป็นเครื่องมือ ที่ช่วยพาเราไปเห็น Solutions ดีร่วมกัน หัวหน้างานหลายคนได้พบว่าหลังจากฝึกอบรมแล้ว สอนงานแล้ว ลูกน้องยังทำผิดพลาดอยู่ จึงเกิดคำถามว่า “จะทำอย่างไรให้ลูกน้องทำงานได้ดีได้เก่ง” หัวหน้างานหลายคนอยากได้รับความร่วมมือ อยากให้ลูกน้องคล้อยตามความคิดเห็น อยากสร้างบรรยากาศการทำงานแบบสบาย ๆเกิดความร่วมมือร่วมใจทำให้งานสำเร็จและราบรื่น

หัวหน้างานสามารถเลือกใช้เทคนิคมากมายในการสร้างคนเก่ง ฝึกฝนคนดี ช่วยเหลือ ให้ความรู้ ให้กำลังใจด้วยความเมตตากรุณาจนลูกน้องสามารถฝ่าฝันอุปสรรค กลายเป็นคนที่มีความสุข คิดดีทำดี ทำงานเก่ง เทคนิคอย่างหนึ่งที่หัวหน้างานนิยมใช้ คือ Coaching มองได้มากกว่าการสอนงาน (Job Instruction) หรือการสอนแบบทางเดียว (Teaching) เรากำลังมองถึงการที่ Coach ใช้กระบวนการ หรือเทคนิคในการช่วยคนให้สามารถเพิ่มพูนทักษะ ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของตนเอง โดยการสังเกต รับฟังอย่างสม่ำเสมอ ถามคำถามเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ สนับสนุนและรับฟังความคิดเห็น ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ สอนงาน ท้าทาย จูงใจ สร้างข้อตกลงร่วมกัน และให้เสียงสะท้อนกลับ (Feedback) ว่าเขาใช้ทักษะ หรือความรู้ หรือแสดงพฤติกรรมนั้นๆ อย่างไร เพื่อช่วยให้ผู้ถูกโค้ชสามารถปรับปรุงความสามารถของตนได้ทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงาน ทำให้ค้นพบและใช้ศักยภาพที่มีในตนเองได้อย่างถูกต้องและเต็มที่

ด้วยความสำคัญ และประโยชน์ของ Coaching ที่จะเกิดขึ้นต่อตัวผู้นำ หรือหัวหน้างาน ตัวพนักงาน ทีมงาน และองค์กรหลักสูตรนี้จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองให้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และเทคนิคที่สำคัญผ่านกระบวนการ Group Coaching ที่เน้นการใช้ประสบการณ์ตรงของผู้เข้าร่วม เน้นทักษะที่เป็น soft skills การทำกิจกรรม การเรียนรู้และใคร่ครวญด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้และฝึกฝนทักษะให้ชำนาญขึ้นได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์: 

 1. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเป็นCoach ที่จริงใจ
 2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการCoaching
 3. เพื่อเรียนรู้หลักการเป็นCoach และทักษะในการ Coaching
 4. ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและเทคนิคCoaching ที่สำคัญในสถานการณ์สมมติต่าง ๆ

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะและเทคนิค Coaching ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ผลภายหลังการฝึกอบรม:

 1. ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติที่ดี และมีความมั่นใจในการทำหน้าที่Coach
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถที่จะนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง
 3. สร้างระบบการสื่อสารสองทางที่มีประสิทธิภาพ เช่น การฟัง การสนทนา

การใช้คำถาม การสื่อสารด้วยความจริงใจ หรือการให้เสียงสะท้อนกลับ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีในทีม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ: ผู้บริหาร หัวหน้างาน จำนวนไม่เกิน 30 คน

ระยะเวลาในการอบรม:  2 วัน

สาระสำคัญของหลักสูตร:

Module 1: หลักการพื้นฐาน

 • Coaching, Mentoring และ Counseling
 • บทบาท หน้าที่ และความสำคัญของ Coaching
 • หลักการพื้นฐานของ Coaching
 • กิจกรรม: Coaching Moment และกรณีศึกษา

Module 2: ทักษะพื้นฐานที่สำคัญ 

 • การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)
 • การสนทนา (Dialogue)
 • การใช้คำถามเพื่อการเรียนรู้ (Learning Questions)
 • การสื่อสารด้วยความจริงใจ (Heartfelt Communication)
 • การให้เสียงสะท้อนกลับ (Feedback)
 • กิจกรรม: ฝึกการรับฟังเป็นคู่และกลุ่มย่อย ฝึกการสนทนาในกลุ่มย่อย ฝึกตั้งคำถามให้ถูกจุด
 • ฝึกแยกการสังเกตออกจากการตีความ และฝึกให้ความเห็นและคำแนะนำ

Module 3: ขั้นตอนและเทคนิคการ Coaching

 • การเตรียมความพร้อมในการโค้ช (Preparation)
 • ขั้นตอนดำเนินการ Coaching
 • การติดตามผล อำนวยการ และสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติ
 • การเรียนรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลง หรือได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ (Facilitate Learning and Result)
 • กิจกรรม: ฝึกหัดวางแผนการโค้ช ฝึกโค้ชเป็นคู่และกลุ่มย่อย
 • แสดงบทบาทสมมติ ฝึกการรับและให้เสียงสะท้อนกลับในกลุ่มผู้เข้าอบรม ฝึกประเมินตนเองในฐานะโค้ช

Training Styles:

 • บรรยายสรุป 40%
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน กิจกรรม เกมส์ อภิปราย ระดมสมอง 60%

บรรยากาศการเรียนรู้:

 • สร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยในการเรียนรู้
 • เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงของผู้เข้าอบรม
 • นำให้ค้นหา คิด สนทนา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • เล่าเรื่อง กรณีศึกษา ฝึกปฏิบัติ
 • Role Play

Coach และ Facilitator: ทวีวรรณ  กมลบุตร

ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่ทีมงาน Customer Service

087-970-1212, 089-920-1312 086-970-9080   (ทุกวัน 9.00 – 19.00 น.
ติดต่อ e-mail:  cs@topservicetraining.com
ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart