หลักสูตร เรียนรู้การสร้างกลยุทธ์บริการด้วย CEM และการออกแบบจุดสัมผัสบริการที่น่าประทับใจ

หลักสูตร เรียนรู้การสร้างกลยุทธ์บริการด้วย CEM และการออกแบบจุดสัมผัสบริการที่น่าประทับใจ

หลักสูตรสัมมนาฝึกอบรม 1 วัน     

เรื่อง เรียนรู้การสร้างกลยุทธ์บริการด้วย CEM และการออกแบบจุดสัมผัสบริการที่น่าประทับใจ
How to build CEM and Touch Point for Service Excellence
หลักการและเหตุผล
ธุรกิจบริการในทุกวันนี้เผชิญกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาด้านไอที ความก้าวหน้าของระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ส่งผลให้ธุรกิจบริการทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ส่งผลให้ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากขึ้น เรียนรู้ในพฤติกรรมของลูกค้า ตลาดประสบการณ์ที่ลูกค้าสัมผัสในปัจจุบัน อุปสรรค ปัญหาที่ลูกค้าได้รับและสร้างประสบการณ์เชิงบวกให้เกิดขึ้นในใจลูกค้าให้ได้
จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีความเข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างกันของลูกค้าเพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นของธุรกิจให้น่าประทับใจในมุมมองของลูกค้า เพื่อให้สามารถพัฒนากลยุทธ์บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
                                                                                                                                            
เนื้อหาการเรียนรู้
 1. พฤติกรรมและประสบการณ์ของลูกค้าในตลาดบริการ
 2. ระบบตลาดบริการและธรรมชาติของการบริโภคบริการ
 3. ระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้าในกระบวนการให้บริการลูกค้า
 4. เทคนิคการส่งเสริมบริการให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง
 5. Workshop การออกแบบประสบการณ์ด้านบวกให้ลูกค้าด้วย CEM
 6. นำเสนอ workshop รูปแบบประสบการณ์ด้านบวกและให้ความคิดเห็น
 7. เลือก รูปแบบประสบการณ์ด้านบวก มาเป็นแนวทางในการพัฒนาบริการจริงในองค์กร
 8. การสร้างช่วงเวลาสัมผัสประสบการณ์ที่น่าประทับใจ ด้วย CEM
 9. บริการเสริมเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์หลัก
 10. ส่งเสริมพนักงาน ให้ร่วมกันสร้าง Commitment ทั้งองค์กร
 11. แนวคิดออกแบบสร้างดอกไม้แห่งบริการที่น่าประทับใจ
 12. เทคนิคการส่งเสริมบริการให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง
 สรุป อภิปราย และซักถามปัญหา Workshop ระดมความคิดสร้างมุมมองใหม่ด้านบริการ เรียนรู้ Case Study ในตลาดประสบการณ์ที่น่าสนใจ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart