SV18 หลักสูตร Service Mind & Positive Thinking to Customer Delight

SV18 หลักสูตร Service Mind & Positive Thinking to Customer Delight

หลักสูตร Service Mind & Positive Thinking to Customer Delight 
 
ออกแบบหลักสูตร โดยวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร
 
 
หลักการและเหตุผล :
การบริการลูกค้า เป็นงานที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อลูกค้า ต่อองค์กร และต่อความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ ดังนั้น องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น นอกเหนือจากนี้ การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการ ที่มิใช่เพียงส่วนงาน Customer Service เท่านั้นที่ให้บริการลูกค้า หากว่าทุกคนที่อยู่ในองค์กร ล้วนแต่เป็นผู้ให้บริการอยู่เสมอทุกวัน
ดังนั้น เพื่อทำให้เกิดการบริการประทับใจต่อลูกค้าเสมอ จึงมีความจำเป็นที่ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อนำมาสู่การบริหารจัดการ ระบบการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  เพื่อร่วมสร้างสรรค์คุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศ

วัตถุประสงค์ :

 1. เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารบริการอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
 2. เพื่อปรับระดับคุณภาพบริการให้เป็นเลิศ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิผล
   

หัวข้อการอบรม :

 1. ธรรมชาติของงานบริการ กับ ธรรมชาติของลูกค้า
 2. Service Mind คืออะไร และสำคัญอย่างไร
 3. การพัฒนา EQ
 4. การสร้างทัศนคติเชิงบวกและการนำไปใช้
 5. รอยยิ้ม สร้างมิตรภาพและบริการที่น่าประทับใจ
 6. ขั้นตอนของการส่งมอบคุณภาพบริการ
 7. การสร้างมนุษย์สัมพันธ์และความสุขในการทำงาน
 8. การพัฒนาความคิด ด้วยต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์
 9. การปรับปรุงคุณภาพบริการลูกค้า (Improving Service Quality)
 10. ระบบการบริหารการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
 11. การวางมาตรฐานการบริการลูกค้า (Customer Service Standard)
  – External Customer Satisfaction

       – Internal Customer Satisfaction
 12. การสร้างวัฒนธรรมในงานบริการ ด้วย CRM TEAM
 13. The Seven Key Commitment ช่วยสร้างมหัศจรรย์ของความเปลี่ยนแปลง สรุป อภิปราย และซักถามปัญหา

 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ :

 • แนวคิดการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจในรูปแบบใหม่ ๆ
 • การพัฒนา EQ เพื่อเสริมสร้างด้านดี ด้านเก่ง และด้านที่มีความสุข ให้กับกลุ่มพนักงาน
 • เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิผลอย่างง่าย ๆ  จะได้เห็นตัวอย่างของผู้เรียนได้ทดลองฝึกจริง
 • กิจกรรม การระดมสมอง ที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในรูป “ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์”
 • กิจกรรม เริ่มต้นเป็นผู้ให้… ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมบริการที่เข้มแข็งในองค์กร

กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์
มอบหมายการบ้านให้เขียนและทำ Commitments จริงจัง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้เกิดขึ้น
 
วิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร
ระยะเวลาฝึกอบรม   1 วัน (9.00-16.00 น.)

 

หมายเหตุ : 
 กิจกรรมที่เป็นกลุ่ม เป็นทีมงาน ที่ร่วมมือกัน สามารถแสดงออกได้ทุกคนอย่างชัดเจน จึงสามารถให้ Feedback ให้กับแต่ละคนไปพัฒนาปรับปรุงได้อย่างชัดเจน กิจกรรมการสร้าง Commitments ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยใจ สามารถกระตุ้นให้ทุกคนใน Class ได้ร่วมกันเขียน Commitments ได้อย่างชัดเจน และช่วยให้แนวคิดในการพัฒนาตัวเองของพนักงาน สามารถฝึกพนักงาน ให้ดึงความคิดสร้างสรรค์เป็นรายบุคคล ที่จะได้มุมมอง เปิดความคิดใหม่ ได้เรียนรู้วิธีการระดมสมอง ที่สามารถนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจได้ง่ายมากขึ้น การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของแต่ละคนจะมีมากขึ้น ได้พูด ได้ฟัง ได้คิด ได้เรียนรู้ประสบการณ์ของเพื่อนพนักงาน ได้เข้าใจในมุมมองของเพื่อนร่วมงาน เพื่อต้องประสานงานกัน พึ่งพา ช่วยเหลือกันในการทำงานประจำวัน พนักงานได้เรียนรู้เทคนิควิธีการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างง่าย ๆ

 

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่ ทีมงาน Top Service Training
ติดต่อ  092 952 6290 หรือ 02-926-6886  หรือ 087 – 970 – 1212
E-mail:  cs@topservicetraining.com, topsvtraining@hotmail.com
ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart