SV16 หลักสูตร Service Mind ปั้นได้ (เสริมสร้างพื้นฐานบริการให้พนักงาน ยิ้มต้อนรับลูกค้าด้วยใจ)

SV16 หลักสูตร Service Mind ปั้นได้ (เสริมสร้างพื้นฐานบริการให้พนักงาน ยิ้มต้อนรับลูกค้าด้วยใจ)

หลักสูตร Service Mind ปั้นได้
วิทยากร  :   อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
ระะยะเวลาฝึกอบรม 1 วัน (9.00-16.00 น.)

งานบริการเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ ทุกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน “บริการ” เป็นสิ่งที่ลูกค้า ประชาชน หรือผู้บริโภคทุกคนต้องการ ลูกค้าต้องการการเอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือ ดังนั้นพนักงานที่ส่งมอบบริการจำเป็นต้องมีจิตใจรักในงานบริการ หรือ “Service Mind” เพราะ Service Mind คือความรู้สึกดีที่ได้ต้อนรับลูกค้า ได้ช่วยเหลือลูกค้า ได้ติดตาม ประสานงาน และกล่าวขอบคุณจากใจ ที่ลูกค้าเลือกมาใช้บริการกับเรา

โจทย์ใหญ่ สำหรับทุกองค์กรธุรกิจ คือ ทำอย่างไรให้พนักงานขององค์กร รักงานบริการ ยินดี ทุ่มเท พัฒนางานบริการอย่างเต็มที่ เพื่อส่งมอบบริการดี ๆ ให้ลูกค้าได้สัมผัส และการที่จะทำให้พนักงานมีใจรักงานบริการนั้น จำเป็นต้องมีกลวิธีในการถ่ายทอด ปลูกฝังวิธีคิดด้านบวกกับงานบริการและปัญหาของลูกค้า

ซึ่งโดยแท้ที่จริงแล้ว ความสำคัญของการบริการลูกค้า คือสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจ ทั้งผู้ส่งมอบบริการและองค์กร ในปัจจุบันไม่ใช่เพียงส่วนงาน Customer Service เท่านั้นที่จะทำหน้าที่ในการให้บริการแก่ลูกค้า แต่ทว่าทุกคนที่อยู่ในองค์กรล้วนแต่เป็นผู้ที่จะต้องให้บริการอยู่เสมอทุกวัน
และเพื่อสร้างให้เกิดการบริการที่ประทับใจต่อลูกค้า (Service Mind) ได้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ให้บริการจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น  สร้างทีมบริการที่เข้มแข็ง และร่วมสร้างสรรค์คุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศส่งมอบให้กับลูกค้าด้วยรอยยิ้ม

 

หลักสูตรนี้ เหมาะกับพนักงานทุกระดับ ที่ต้องการเสริมอาวุธบริการ เพิ่มระดับ Service Mind ให้สูงขึ้น
วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้บริการมากขึ้น
 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนามีทัศนคติที่ดีในเรื่องของงานบริการ
 • เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาเกิดความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานการบริการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 • หัวข้อการเรียนรู้ 1 วันเต็มด้วยคุณภาพและรอยยิ้ม
 • Service Mind คืออะไร และสำคัญอย่างไร
 • อยากรู้จริง ๆ… Service Mind ดีเยี่ยม แล้วดีกับพนักงานอย่างไร
 • ธรรมชาติของงานบริการ กับ ธรรมชาติของลูกค้า
 • การพัฒนา EQ และการสร้างทัศนคติเชิงบวก
 • บริการยอดเยี่ยม… เป็นอย่างไร?
 • บริการยอดแย่… คุณเคยทำไหม?
 • เสริมอาวุธทีมบริการ ด้วย Service Excellence
 • กุญแจสำคัญ การส่งมอบบริการที่ยอดเยี่ยม
 • การปรับปรุงคุณภาพบริการลูกค้า (Improving Service Quality)
 • ระบบการบริหารการจัดการข้อร้องเรียนลูกค้า
 • บริการให้เหนือความคาดหมาย
 • บริการอย่างไรให้ Proactive
 • การสร้างวัฒนธรรมบริการ
 • สุดท้าย.. เราจะสร้าง Service Mind ที่ตัวเราและทีมบริการได้อย่างไร
  สรุป อภิปราย และซักถามปัญหา

 

Workshop :
แน่นไปด้วยสาระ ความรู้ รอยยิ้ม ความสุข ให้ผู้เข้าสัมมนานำกลับบ้านได้เต็มกระเป๋า

 

ทีมงาน Top Service Training
มีความตั้งใจและมุ่งมั่น ส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคม สามารถช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งได้มากขึ้น

ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…
ขอบคุณจากใจค่ะ… ทีมงาน Top Service Training

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart