SV15 หลักสูตร Service Mind & Effective Communication Skill

SV15 หลักสูตร Service Mind & Effective Communication Skill

หลักสูตร Service Mind & Effective Communication Skill

วิทยากร  อาจารย์ทวีวรรณ  กมลบุตร

องค์กรธุรกิจในปัจจุบัน ต่างให้ความสำคัญ ในการพัฒนาพนักงานให้มีความเป็นเลิศในด้านบริการ และการสื่อสารอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสร้างชัยชนะเหนือคู่แข่งขันทางธุรกิจได้ เพื่อดึงดูดและเอาใจใส่ต่อลูกค้าให้เกิดการบริโภคแบบซื้อซ้ำ บอกต่อ ขายเพิ่ม และช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของลูกค้าหรือผู้สัมผัสบริการให้ประทับใจทุกครั้งที่ติดต่อ เพราะทุกองค์กรธุรกิจตระหนักในความสำคัญของการให้บริการมีพลังโน้มน้าวจิตใจลูกค้าได้อย่างมหัศจรรย์

หลักสูตร Service Mind & Effective Communication Skill

 • ธรรมชาติของงานบริการ กับ ธรรมชาติของลูกค้า
 • เราสามารถสร้างและพัฒนา Service Mind ด้วยวิธีไหนบ้าง
 • การสร้าง Commitments เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
 • ขั้นตอนการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
 • การสร้างมนุษย์สัมพันธ์และความสุขในการทำงาน
 • การพัฒนา EQ  ด้านเก่ง ด้านดี และด้านสุข
 • การสร้างทัศนคติเชิงบวก
 • การปรับปรุงคุณภาพบริการลูกค้า (Improving Service Quality)

Effective Communication Skill

 • การสื่อสารเชิงบวก… คุณทำได้ไหม?
 • การสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 • หลุมพรางของการสื่อสารที่ด้อยประสิทธิผล
 • เทคนิคการนำเสนอและจูงใจผู้ร่วมงาน
 • ลักษณะบุคลิกภาพของแต่ละคนในการสื่อสาร
 • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความประทับใจ
 • สรุป อภิปราย และซักถามปัญหา

Workshop:

 1. ทดสอบและพัฒนา EQ ของตัวเองแบบง่าย ๆ
 2. สร้าง Commitments และความสุข 4 อย่างที่สร้างได้
 3. ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์
 4. ทำความรู้จักตัวเองด้วยแบบทดสอบจิตวิทยา
 5. ปฏิทิน 12 เดือน สู่แผนงานการ ให้บริการลูกค้าด้วย CRM&CEM อย่างง่าย

 

วิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร
ระยะเวลาอบรม1 วัน (9.00 -16.00)

 
กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์
มอบหมายการบ้านให้ส่ง Commitments เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้เกิดขึ้นกับตัวพนักงานและองค์กร (ทาง E-mail)
 
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ

 • แนวคิดการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจในรูปแบบใหม่ ๆ
 • การพัฒนา EQ เพื่อเสริมสร้างด้านดี ด้านเก่ง และด้านที่มีความสุขให้กับกลุ่มพนักงาน
 • เทคนิคการสื่อสารที่มีประสิทธิผลอย่างง่าย ๆ จะได้เห็นตัวอย่างของผู้เรียนได้ทดลองฝึกจริง
 • กิจกรรม การระดมสมองที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในรูป “ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์”
 • ชมวีดีโอ ปัญหาของการสื่อสาร

หมายเหตุ :

 • กิจกรรมที่เป็นกลุ่มเป็นทีมงาน ที่ร่วมมือกัน สามารถแสดงออกได้ทุกคนอย่างชัดเจน จึงสามารถให้ Feedback ให้กับแต่ละคนไปพัฒนาปรับปรุงได้อย่างชัดเจน
 • กิจกรรม การสร้าง Commitments ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยใจสามารถกระตุ้นให้ทุกคนใน Class ได้ร่วมกันเขียน Commitments ได้อย่างชัดเจนและช่วยให้แนวคิดในการพัฒนาตัวเองของพนักงาน
 • สามารถฝึกพนักงานให้ดึงความคิดสร้างสรรค์เป็นรายบุคคล ที่จะได้มุมมอง เปิดความคิดใหม่ได้เรียนรู้วิธีการระดมสมองที่สามารถนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจได้ง่ายมากขึ้น
 • การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของแต่ละคนจะมีมากขึ้น ได้พูด ได้ฟัง ได้คิด ได้เรียนรู้ประสบการณ์ของเพื่อนพนักงานได้เข้าใจในมุมมองของเพื่อนร่วมงาน เพื่อต้องประสานงานกัน พึ่งพาช่วยเหลือกันในการทำงานประจำวัน
 • พนักงานได้เรียนรู้เทคนิควิธีการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างง่าย ๆ

 

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่  ทีมงาน Top Service Training
ติดต่อ 092 952 6290 หรือ 02 926 6886  หรือ 087 970 1212
E-mail :   cs@topservicetraining.com , topsvtraining@hotmail.com

ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…
ทีมงาน Top Service Training

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart