SV13 หลักสูตร Service Excellence & Negotiation Skill

SV13 หลักสูตร Service Excellence & Negotiation Skill

ออกแบบหลักสูตรโดย อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554

องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ จึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งองค์กรธุรกิจมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างสรรค์บริการ และพัฒนาพนักงานให้มีทักษะในการสื่อสารงานบริการกับลูกค้าให้ดีมากขึ้น และช่วยนำเสนอ ให้คำปรึกษา ทำให้ลูกค้าอยากใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่อง

ในปัจจุบัน การทำงานบริการ ต้องใช้พลังใจ พลังกาย ความรู้ ความสามารถ มากกว่าในอดีตมาก เพราะลูกค้ามีความต้องการ และมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กุญแจสำคัญในการสร้างบริการที่เป็นเลิศอยู่ที่วิธีการบริการของพนักงาน ทักษะในการสนทนา เจรจาต่อรองกับลูกค้า นำเสนอเพื่อให้ลูกค้าได้รับทางเลือกที่น่าสนใจและเลือกใช้บริการกับเราอย่างต่อเนื่อง หลักสูตร Service Excellence & Negotiation Skill เป็นหลักสูตร ที่ช่วยพัฒนาศักยภาพพนักงานด้านบริการ และส่งเสริมการเจรจาต่อรองให้เกิดผลสำเร็จในการบริการลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ความรู้ วิธีคิดกับพนักงานให้มีจิตบริการ ช่วยสร้างสรรค์บริการที่เปี่ยมคุณภาพมากขึ้น
2. เพื่อให้ความรู้ และวิธีคิดเชิงวิคราะห์ ทั้งพฤติกรรมลูกค้าและการบริหารอารมณ์ของลูกค้าได้ดีมากขึ้น

3. เพื่อให้ความรู้ และแนวทางวิธีการสนทนาเจรจาต่อรอง เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์และคุณค่าของบริการมากขึ้น

หลักสูตร Service Excellence & Negotiation Skill
1)    ความสำคัญและธรรมชาติของธุรกิจบริการ
2)    เรียนรู้พฤติกรรมลูกค้าและวิธีการบริการลูกค้าในรูปแบบต่าง ๆ
3)    เรียนรู้การประเมินอารมณ์และการบริหารอารมณ์ตัวเองและลูกค้า
4)    เทคนิคการบริการให้เหนือความหมายของลูกค้า
5)    วิธีการสร้างโอกาส และการบริหารจัดการของร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
6)    เคล็ดลับการสื่อสารงานบริการด้วย Think & Speak ที่มีประสิทธิผล
7)    เทคนิคการเจรจาต่อรองและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
8)    เรียนรู้วิธีการสื่อสารและเจรจากับลูกค้าประเภทต่าง ๆ
9)    วิธีการสนทนาและการสื่อสารที่ช่วยลดความขัดแย้ง
10) ถาม – ตอบจากประสบการณ์จริงของวิทยากร

วิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร

ระยะเวลา1 วัน (9.00-16.00 น.)

กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์
มอบหมายการบ้านให้ลองสื่อสารงานบริการกับลูกค้าและส่งเมลแจ้งผลการทดสอบ 
 
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
  • แนวคิดการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจในรูปแบบใหม่ ๆ
  • กิจกรรม การแสดงบทบาทสมมติ ของพนักงานและลูกค้าที่เผชิญปัญหาในงานบริการ
  • กิจกรรม การระดมสมอง ที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในรูป “ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์”
  • กิจกรรม เริ่มต้นเป็นผู้ให้… ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมบริการที่เข้มแข็งในองค์กร
ทีมงาน Top Service Training
มีความตั้งใจและมุ่งมั่น ส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคม สามารถช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งได้มากขึ้น
ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ทีมงาน Top Service Training
ติดต่อ 087-970-1212, 092 9526290 หรือ 02-926-6886

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart