SV03 หลักสูตร การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าและการสื่อสารงานบริการอย่างมืออาชีพ

SV03 หลักสูตร การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าและการสื่อสารงานบริการอย่างมืออาชีพ

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนลูกค้าและการสื่อสารงานบริการอย่างมืออาชีพ
(Professional Service Communication & Complaint Management)

ออกแบบหลักสูตรโดย คุณทวีวรรณ กมลบุตร

กลุ่มพนักงานส่วนใหญ่ ที่เพิ่งเข้ามาทำงานบริการ มักกังวลกับข้อร้องเรียนของลูกค้า และบางครั้งอาจจะส่งผลถึงความเครียดหรือความกดดันให้กับพนักงาน จนกระทั่งส่งผลต่อการให้บริการลูกค้า

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ทีมนักบริการทีมผู้ให้บริการลูกค้าได้เรียนรู้ทั้งเทคนิควิธีในการจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นระบบได้ฝึกปฏิบัติการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และเรียนรู้เคล็ดลับการสื่อสารงานบริการกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ ที่จะทำให้ผู้อบรมได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเองเมื่อปฏิบัติงานจริง

วัตถุประสงค์ :
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญและบทบาทของงานบริการที่สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่น่าประทับใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้า
2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความไม่พอใจและคำต่อว่าของลูกค้า
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ความรู้ที่ได้ศึกษาในหลักสูตรนี้ ในขณะปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารงานบริการลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมืออาชีพ

หัวข้อการอบรม-สัมมนา :

ส่วนที่หนึ่ง Service Mind และ Complaint Management

1.  เริ่มต้นบริการด้วย Service Mind
2.  พฤติกรรมโดดเด่นของลูกค้าในยุคปัจจุบัน
3.  ทำไมลูกค้าจึงร้องเรียน
4.  สาเหตุของความไม่พอใจของลูกค้า
5.  ระบบการบริหารจัดการกับข้อร้องเรียน
6.  เทคนิคการรับมือกับลูกค้าเมื่อเกิดข้อร้องเรียน
7.  เคล็ดลับการสร้างโอกาส เมื่อลูกค้าร้องเรียนบริการ
8.  การป้องกันและลดข้อร้องเรียน
9.  การวัดประสิทธิภาพในการบริหารข้อร้องเรียน

ส่วนที่สอง Service Communication และ การเริ่มต้น CRM & CEM อย่างง่าย ๆ

1.  เทคนิคการสื่อสารงานบริการกับลูกค้าอย่างมืออาชีพด้วย Think & Speak
2.  การสื่อสารกับลูกค้าในที่ประชุม
3.  เรียนรู้ CRM และ CEM เพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้า
4.  วางแผนการสร้างประสบการณ์ทางบวกให้ลูกค้าระยะยาว
5.  สรุป คำถามและคำตอบ

มีกิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์ให้โครงงานผู้เข้าร่วมสัมมนานำไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในองค์กรโดยวิทยากรยินดีให้คำปรึกษาต่อเนื่อง2 สัปดาห์ (ทาง E-mail)
มีกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ร่วมกัน ทฤษฎี 35 %  +  กิจกรรม 65 %

  • กิจกรรมที่ทำให้ผู้เข้าสัมมนาได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ให้มุมมองด้านบวกที่สร้างความประทับใจ
  • กิจกรรมปลูกต้นไม้เริ่มต้นการเป็นผู้สร้างผู้ให้และผู้รับอย่างมีความสุขและกิจกรรมอื่นๆ

 

วิทยากรโดย คุณทวีวรรณ กมลบุตร
ระยะเวลาอบรม 1 วัน (9.00-16.00 น.)
จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 30 ท่านต่อรุ่น

ทีมงาน Top Service Training
มีความตั้งใจและมุ่งมั่น ส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคม สามารถช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งได้มากขึ้น

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่ ทีมงาน Top Service Training
E-mail: cs@topservicetraining.comtopsvtraining@hotmail.com
ติดต่อ 092 952 6290 หรือ 02 926 6886  หรือ 087 970 1212
ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart