2 หลักสูตร เรียนรู้ตลาดประสบการณ์และการสร้างสัมผัสบริการให้น่าประทับใจ

2 หลักสูตร เรียนรู้ตลาดประสบการณ์และการสร้างสัมผัสบริการให้น่าประทับใจ

เรื่อง เรียนรู้ตลาดประสบการณ์และการสร้างสัมผัสบริการให้น่าประทับใจ (CEM)

ธุรกิจบริการในทุกวันนี้เผชิญกับสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาด้านไอที ความก้าวหน้าของระบบการสื่อสารโทรคมนาคม ส่งผลให้ธุรกิจบริการทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน ส่งผลให้ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากขึ้น เรียนรู้ในพฤติกรรมของลูกค้า ตลาดประสบการณ์ที่ลูกค้าสัมผัสในปัจจุบัน อุปสรรค ปัญหาที่ลูกค้าได้รับและสร้างประสบการณ์เชิงบวก หรือเชิงลบ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีความเข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างกันของลูกค้าเพื่อสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นของธุรกิจให้น่าประทับใจในมุมมองของลูกค้า เพื่อให้สามารถพัฒนากลยุทธ์บริการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไดอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ                                                                                                                          

วันที่ 1
 1. พฤติกรรมและประสบการณ์ของลูกค้าในตลาดบริการ
 2. ระบบตลาดบริการและธรรมชาติของการบริโภคบริการ
 3. ช่วงเวลาเผชิญหน้าในธุรกิจบริการ
 4. ระดับการมีส่วนร่วมของลูกค้าในกระบวนการให้บริการลูกค้า
 5. การสร้างช่วงเวลาสัมผัสประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
 6. ความแตกต่างของตลาดบริการ
 7. พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดบริการ
 8. บริการเสริมเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์หลัก
 9. ส่งเสริมพนักงาน ให้ร่วมกันสร้าง Commitment ทั้งองค์กร

วันที่ 2

 1. แนวคิดออกแบบสร้างดอกไม้แห่งบริการที่น่าประทับใจ
 2. การสื่อสารทางการตลาดในธุรกิจบริการ
 3. เทคนิคการส่งเสริมบริการให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง
 4. Workshop การออกแบบประสบการณ์ด้านบวกให้ลูกค้าด้วย CEM
 5. นำเสนอ workshop รูปแบบประสบการณ์ด้านบวกและให้ความคิดเห็น
 6. เลือก รูปแบบประสบการณ์ด้านบวก มาเป็นแนวทางในการพัฒนาบริการจริงในองค์กร
 7. สรุป อภิปราย และซักถามปัญหา
Workshop ระดมความคิดสร้างมุมมองใหม่ด้านบริการ
เรียนรู้ Case Study ในตลาดประสบการณ์ที่น่าสนใจ
กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์
มอบหมายการบ้านให้ส่ง การออกแบบประสบการณ์บริการลูกค้าด้วย CEM มา 2 ขั้นตอน เพื่อนำมาใช้จริงในองค์กร
 
สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
 • แนวคิดการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจในรูปแบบใหม่ ๆ
 • การพัฒนา EQ เพื่อเสริมสร้างด้านดี ด้านเก่ง และด้านที่มีความสุข ให้กับกลุ่มพนักงาน
 • เทคนิคการออกแบบประสบการณ์ด้านบวกให้ลูกค้าประทับใจด้วย CEM
 • กิจกรรม เริ่มต้นเป็นผู้ให้… ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมบริการที่เข้มแข็งในองค์กร
หมายเหตุ :
 • กิจกรรมที่เป็นกลุ่ม เป็นทีมงาน ที่ร่วมมือกัน สามารถแสดงออกได้ทุกคนอย่างชัดเจน จึงสามารถให้ Feedback ให้กับแต่ละคนไปพัฒนาปรับปรุงได้อย่างชัดเจน
 • กิจกรรม การสร้าง Commitments ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยใจ สามารถกระตุ้นให้ทุกคนใน Class ได้ร่วมกันเขียน Commitments ได้อย่างชัดเจน และช่วยให้แนวคิดในการพัฒนาตัวเองของพนักงาน
 • การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของแต่ละคนจะมีมากขึ้น ได้พูด ได้ฟัง ได้คิด ได้เรียนรู้ประสบการณ์ของเพื่อนพนักงาน ได้เข้าใจในมุมมองของเพื่อนร่วมงาน เพื่อต้องประสานงานกัน พึ่งพา ช่วยเหลือกันในการทำงานประจำวัน
ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่คุณกัน  (คุณกมลพร  อยู่สุข)
ติดต่อ 087 970 1212  หรือ 092 9526290,02​ 926​ 6886
e-mail : topsvtraining@hotmail.com     
ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…
ทีมงาน Top Service Training

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart