หลักสูตร Service Mind & Proactive Working for Effective Work

หลักสูตร Service Mind & Proactive Working for Effective Work

หลักสูตร Service Mind & Proactive Working for Effective Work

ออกแบบหลักสูตร โดยวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร
 
หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการบริการลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้สร้างรายได้ระยะยาวให้กับองค์กร เพราะการบริการลูกค้าให้น่าประทับใจ จะช่วยสร้างสรรค์รอยยิ้ม และทำให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการกับเราอีกอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้กลุ่มพนักงานเข้าใจความสำคัญของงานบริการ และสามารถนำเทคนิคและวิธีการบริการมาใช้ในการบริการลูกค้าได้ทุก ๆ วัน หลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบมาเพื่อให้แนวคิด เทคนิคและเคล็ดลับดี ๆ ที่จะช่วยให้ลูกค้า มีรอยยิ้ม มีความสุข และใช้บริการกับเราอีกอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญพนักงานผู้ให้บริการจะรู้สคกดีและภาคภูมิใจกับความสำเร็จที่เราสร้างได้…
นอกจากนี้องค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้มุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้น นอกเหนือจากนี้ การบริการลูกค้ายังหมายถึง การบริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีทั้งต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการ ที่มิใช่เพียงส่วนงาน Customer Service เท่านั้นที่ให้บริการลูกค้า หากว่าทุกคนที่อยู่ในองค์กร ล้วนแต่เป็นผู้ให้บริการอยู่เสมอทุกวัน

 

วัตถุประสงค์
1.  เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารบริการอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้
2.  เพื่อปรับระดับคุณภาพบริการให้เป็นเลิศ
3.  เพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถประยุกต์ความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิผล
 
หัวข้อการอบรม

หลักสูตร Service Mind

 • ธรรมชาติของงานบริการ กับ ธรรมชาติของลูกค้า
 • 5 วิธีง่าย ๆ การสร้างและพัฒนา Service Mind
 • การสร้าง Commitments เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
 • การสร้างมนุษย์สัมพันธ์และความสุขในการทำงาน
 • การพัฒนา EQ และทัศนคติด้านบวก
 • เทคนิคการสื่อสารกับลูกค้าด้วย ABDCE
 • เคล็ดลับการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจด้วย Service Mind

Proactive Working

 • การทำงานเชิงรุกมีคุณค่าต่อการพัฒนาตัวเองและผลงานอย่างไร
 • ทำอย่างไรให้เราสามารถสร้างผลงานเชิงรุก
 • ลักษณะรูปแบบการทำงานเชิงรุก
 • เทคนิคการจุดประกายการทำงานเชิงรุก
 • ความแตกต่างระหว่าง Proactive กับ Reactive ที่เราต้องใช้ทุกวัน
 • เทคนิคการสร้างผลงานเชิงรุกร่วมกับทีมงาน
 • The Seven Key Commitment ช่วยสร้างมหัศจรรย์ของความเปลี่ยนแปลง สรุป อภิปราย
  กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์

มอบหมายการบ้านให้เขียนและทำ Commitments จริงจัง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้เกิดขึ้น

 

วิทยากรคุณทวีวรรณ กมลบุตร
 ระยะเวลาฝึกอบรม1 วัน (9.00-16.00 น.)
 

หมายเหตุ

 • กิจกรรมที่เป็นกลุ่ม เป็นทีมงาน ที่ร่วมมือกัน สามารถแสดงออกได้ทุกคนอย่างชัดเจน จึงสามารถให้ Feedback ให้กับแต่ละคนไปพัฒนาปรับปรุงได้อย่างชัดเจน
 • กิจกรรม การสร้าง Commitments ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยใจ สามารถกระตุ้นให้ทุกคนใน Class ได้ร่วมกันเขียน Commitments ได้อย่างชัดเจน และช่วยให้แนวคิดในการพัฒนาตัวเองของพนักงาน
 • สามารถฝึกพนักงาน ให้ดึงความคิดสร้างสรรค์เป็นรายบุคคล ที่จะได้มุมมอง เปิดความคิดใหม่ ได้เรียนรู้วิธีการระดมสมอง ที่สามารถนำมาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์บริการให้น่าประทับใจได้ง่ายมากขึ้น
 • การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ของแต่ละคนจะมีมากขึ้น ได้พูด ได้ฟัง ได้คิด ได้เรียนรู้ประสบการณ์ของเพื่อนพนักงาน ได้เข้าใจในมุมมองของเพื่อนร่วมงาน เพื่อต้องประสานงานกัน พึ่งพา ช่วยเหลือกันในการทำงานประจำวัน
 • พนักงานได้เรียนรู้เทคนิควิธีการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลอย่างง่าย ๆ

 

ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่ ทีมงาน Top Service Training
ติดต่อ  092 952 6290 หรือ 02 926 6886  หรือ 087 970 1212
E-mail: cs@topservicetraining.comtopsvtraining@hotmail.com
ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart