หลักสูตร Service Excellence & Service Improvement

หลักสูตร Service Excellence & Service Improvement

การบริการลูกค้า เป็นงานที่มีความสำคัญและมีคุณค่าต่อลูกค้า ต่อองค์กร และต่อความภาคภูมิใจของผู้ให้บริการ ดังนั่นองค์กรธุรกิจ หรือหน่วยงานต่างๆจึงมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริการลูกค้าเพิ่มสูงขึ้นนอกเหนือจากนี้การบริการลูกค้ายังหมายถึงการบริการลูกค้าภายใน และภายนอกองค์กร

ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงานเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อหน้าที่และบทบาทการให้บริการที่มิใช่เพียงส่วนงาน Customer Service เท่านั้น ที่ให้บริการลูกค้าหากว่าทึกคนที่อยู่ในองค์กรล้วนแต่เป็นผู้ให้บริการอยู่เสมอทุกวันดังนั้นเพื่อให้เกิดการบริการที่ประทับใจต่อลูกค้าเสมอ

จึงมีความจำเป็นที่ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ ความเข้าใจในงานบริการลูกค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อนำมาสู่การบริหารจัดการระบบการบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อร่วมสร้างสรรค์คุณภาพบริการสู่ความเป็นเลิศ

รูปแบบการสัมมนา
–  บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ
–  Workshop
–  Case Study

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
– พนักงานบริการ
– ผู้บริหารการบริการ
– บุคคลทั่วไปที่สนใจ

หัวข้อสัมมนา

 • 7S กุญแจสำคัญสู่งานบริการที่เป็นเลิศ
 • วัดสุขภาพบริการ 5 ขั้นตอนสำคัญ
  • Customer Database Management
  • Service Design
  • Service Operation
  • Complaint Management
  • Service Improvement
 • การสร้าง Service Champion ให้เกิดขึ้น
 • การ Coaching งานบริการส่งต่อให้ทีมงานแข็งแรง
 • การบริหารจัดการคำตำหนิของลูกค้าเพื่อสร้างคุณค่างานบริการ
  • ติดตามการให้บริการลูกค้า ครอบคองปัญหาและเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับลูกค้า
  • เทคนิคการจัดการคำร้องเรียนของลูกค้าอย่างมืออาชีพ
  • การรับฟังลูกค้าด้วยความเข้าใจ เห็นใจ
  • การสร้างความรู้สึกที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า
 • การสร้าง Service Improvement
 • ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการบริการที่เป็นเลิศ
 • เริ่มกลยุทธ์ CRM & CEM อย่างชาญฉลาด
 • Workshop “Customer Experience Management”  หรือ “CEM”  สร้างจุดสัมผัสบริการให้น่าประทับใจได้จริง    
<br />
                  </div><!-- .entry-content -->
                  <div class=

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart