หลักสูตร Proactive Manager & Effective Working (พิเศษหลักสูตร 2 วัน)

หลักสูตร Proactive Manager & Effective Working (พิเศษหลักสูตร 2 วัน)

หลักสูตร Proactive Manager & Effective Working
(ออกแบบพิเศษ จัดหลักสูตร 2 วัน…สร้างสรรค์และสร้าง Professional Manager)
วิทยากร คุณทวีวรรณ  กมลบุตร

ในยุคของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตัวเอง การสร้างสรรค์ผลงาน การพัฒนาทีมงาน เป็นความรับผิดชอบหลักของผู้จัดการ และหัวหน้างาน ที่ต้องช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้เกิดขึ้น เริ่มต้นที่ตัวเอง เริ่มพัฒนาผลงานที่รับผิดชอบ เริ่มช่วยสร้างและพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี คนเก่งเพิ่มขึ้นในองค์กร
การเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างาน…ที่มีคุณภาพและเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ที่สำคัญมาก ๆ คือต้องมีวิธีการบริหารจัดงานทั้งเรื่องงานและเรื่องคนอย่างมืออาชีพ  หลักสูตร SMART Manager & Positive Working เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาผู้จัดการและหัวหน้างานให้มีวิธีการสร้างและพัฒนาศักยภาพของตัวเองและพนักงานให้เติบโตแบบก้าวกระโดด พร้อมทั้งช่วยทำให้มีวิธีคิดในการปรับมุมมองให้มีทัศนคติด้านบวกให้ทำงานและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และพร้อมสร้างสรรค์ผลงานที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้นทุก ๆ วัน
วัตถุประสงค์: 
 1. สร้างมุมมองใหม่ในการเรียนรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้เกิดขึ้น
 2. สามารถค้นหาจุดแข็ง จุดเด่นของตัวเองและทีมงานเพื่อพัฒนาต่อยอดได้ง่ายขึ้น
 3. สามารถบริหารอารมณ์ของตัวเอง หรือผู้อื่นได้ดีขึ้น ด้วย EQ
 4. เสริมสร้างพลังการเรียนรู้ และความเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น รับฟัง ยอมรับ และประสานความแตกต่างของบุคคลให้กลายเป็นพลังกลุ่มได้
 5. สร้างแรงบันดาลใจให้ทีมงาน ช่วยเติมเต็มเสริมจุดแข็ง เพิ่มคนดี คนเก่งและมีความสุขในองค์กรมากขึ้น
 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:  ผู้จัดการและหัวหน้างาน
ระยะเวลาในการอบรม:  1 – 2 วัน (9.00-16.00 น.)
ผลลัพธ์ที่จะได้รับ ในด้านองค์กร
 1. ได้สัมผัสความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนของผู้เรียน และทีมงานได้อย่างชัดเจน
 2. ผู้เรียน ได้เรียนรู้และอยากพัฒนาตัวเอง ให้เป็นคนดีมากขึ้น เก่งมากขึ้นในองค์กร
 3. ผู้เรียนมีวิธีการสื่อสารเชิงบวกมากขึ้น
 4. ผู้เรียนทำงานแบบ Pro Active มากขึ้น
 5. ผู้เรียนมีทัศนคติเชิงบวก
 6. ผู้เรียนมีความสุขในการทำงานและช่วยสร้างสรรค์ผลงานดี ๆ ให้มากขึ้น
 รูปแบบการเรียนรู้และสร้างศักยภาพให้กับพนักงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
 1. เริ่มต้นด้วยการสร้างมุมมอง กระตุ้นความคิดเชิงบวก(ใช้คำถาม กระตุ้นความคิด และให้ผู้เรียนช่วยกันค้นหาคำตอบและกล้าแสดงออกในทางที่ดี)
 2. ค้นหาศักยภาพ จุดแข็งที่แท้จริงของตัวเอง และให้มุมมองวิธีการในการพัฒนาตัวเอง
 3. ให้แนวคิดวิธีการพัฒนาตัวเอง
 4. ให้แนวคิดวิธีการสร้างความสุขให้กับตัวเองและคนรอบข้าง
 5. ให้ทฤษฎีเรียนรู้ และทำ Workshop เพื่อทำให้กระตุ้นความคิด สร้างผลงานใหม่
 6. ให้เห็นตัวอย่างของการเป็นผู้ให้.. ที่มีความสุข เพื่อมาประยุกต์ใช้ในการทำงานของเรา
 7. ร่วมกันเขียน Commitments 7 ข้อ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านดี ด้านเก่ง
ขอความร่วมมือจากตัวพนักงานผู้เข้าร่วมอบรม
 1. ต้องการให้พนักงานเข้าใจวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการเข้าฝึกอบรมอย่างแท้จริง
 2. ต้องการให้พนักงาน ทราบความคาดหวังหลังจากการฝึกอบรม ที่ต้องการให้พัฒนาเรื่องใดบ้าง
 3. ต้องการให้พนักงานเอาจริง เอาจังที่จะพัฒนาตัวเอง
 4. ต้องการให้พนักงาน จัดเวลาในการทำการบ้านส่งวิทยากร เพื่อให้เห็นผลและช่วยพัฒนาได้อย่างชัดเจน
 5. ต้องการให้พนักงานมีวินัย ในการจัดทำตามแผนที่กำหนดไว้ (จากการบ้านที่ให้ไว้) โดยขอความร่วมมือจากหัวหน้างานช่วยให้คำปรึกษา

หลักสูตร Proactive Manager & Effective Working สาระสำคัญขอหลักสูตร วันที่ 1 – วันที่ 2

Module 1: เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและช่วยสร้างสรรค์ผลงาน
Module 2: การรู้จักตัวเองและรู้จักผู้อื่น
Module 3: Positive thinking & EQ
Module 4: พลังการใช้คำถาม
Module 5: Task Management
Module 6: มองให้ไกล.. ไปให้ถึง.. แบบมืออาชีพ (Proactive)
Module 7: การสื่อสารเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
Module 8:การทำงานในโลกของการเปลี่ยนแปลง
Module 9: สร้างผลลัพธ์ และรักษาคำสัญญา

วิธีการฝึกอบรม:
 กิจกรรมและการเรียนรู้ร่วมกัน 60% การบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 40%
 • สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ นำให้ค้นหา คิด สนทนา เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 • ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เล่าเรื่อง บทเรียนจากผู้นำ
 • อภิปราย ระดมสมอง
 • กิจกรรมเขียนชื่อชมและขอบคุณ
ทีมงาน Top Service Training 
มีความตั้งใจและมุ่งมั่น ส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคม สามารถช่วยต่อยอดและพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งได้มากขึ้น
ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…
สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ทีมงาน Top Service Training   
ติดต่อ 087-970-1212 หรือ  089-920-1312
                topsvtraining@hotmail.com  
 ทีมงาน Top Service Training

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart