หลักสูตร Effective Supervisor & Coaching Skill (หลักสูตร 1 วัน เร่งรัดและต่อยอดหัวหน้างาน)

หลักสูตร Effective Supervisor & Coaching Skill (หลักสูตร 1 วัน เร่งรัดและต่อยอดหัวหน้างาน)

หลักสูตร  Effective Supervisor & Coaching Skill

หลักสูตร 1 วัน เร่งรัด 

พัฒนาและสร้างผลงานคุณภาพให้หัวหน้างาน

ออกแบบหลักสูตร โดยวิทยากร คุณทวีวรรณ กมลบุตร

วันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
www.topservicetraining.com
 
หลักการและเหตุผล
ทักษะการเป็นหัวหน้างาน เป็นทักษะที่ต้องมีความรู้ดี ๆ วิธีคิดดี ๆ วิธีการสื่อสารทีดี เป็นพื้นฐาน
ต่อจากนั้น คือการพัฒนาคน และบริหารคน ซึ่งหัวหน้างานแต่ละคนจะมีวิธีการดูแลและบริหารที่แตกต่างกัน
การที่จะดูแลลูกน้องให้ได้ทั้งใจ… ได้ทั้งงาน ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคน คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเอง
และพนักงาน จะสามารถสร้างกลยุทธ์การบริหารที่ยอดเยี่ยมได้ ที่สำคัญ คนที่เป็นหัวหน้างาน ต้องรู้จักใช้จุดแข็ง
และหมั่นพัฒนาศักยภาพของตนอยู่เสมอเหมือนเรามีอาวุธ ที่พร้อมใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้เมื่อใด ก็ได้ผล
วัตถุประสงค์   เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 1. มีความรู้ความเข้าใจ ภาพรวมของการบริหารงาน บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
 2. การเพิ่มพูนทักษะด้านการบริหารจัดการในเบื้องต้น
 3. มีทักษะในการมอบหมายงาน  การปรึกษาหารือ  การสอนงาน  การสั่งงาน  การติดตามงาน
          มีความรู้เข้าใจในวิธีการสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานทั้งตนเอง และต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
เนื้อหาการเรียนรู้
1.   การมีทัศนคติที่ถูกต้องกับหน้าที่หัวหน้างาน
 • หน้าที่ในการนำทีมงานไปสู่เป้าหมาย
 • การพัฒนาทัศนคติมาสู่จิตสำนึกในการเป็นเจ้าของ
 • เทคนิคการมองวิกฤติให้เป็นโอกาสเพื่อลดแรงกดดัน
2.    5C for Supervisory Skill
 • Coordination
 • Coaching
 • Communication
 • Creativity
 • Commitment
3.   บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน
 • Vision Role
 • Relationship Role
 • Decision Role
 • Encourage Role
 • Information Role
4.  การวิเคราะห์ และพัฒนาลูกน้องเป็นรายบุคคล
 • การมอบหมายงาน
 • การปรึกษาหารือ
 • การสอนงาน
 • การสั่งงาน
 • เทคนิคการติดตามงานที่มีประสิทธิภาพ
สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ
•         รู้บทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างาน ที่สามารถบริหารงาน บริหารใจทีมงานได้
•         สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตัวเองและพัฒนาทีมงานได้ทันที
•         สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะ ต่อยอด ขยายผล ในองค์กรได้อีก
 ลักษณะการบรรยาย
เรียนรู้แนวคิดการบริหารจัดการที่นำไปใช้ได้จริง พร้อมกิจกรรมที่กระตุ้นความคิดผู้เรียน
และให้เขียนแผนในการพัฒนาตัวเอง ที่สามารถติดตามผลงานได้ง่าย
วิทยากร คุณทวีวรรณ  กมลบุตร                    ระยะเวลาฝึกอบรม   1 วัน (9.00-16.00 น.)
กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์
มอบหมายการบ้านให้เขียนและทำ Commitments จริงจัง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้เกิดขึ้น
รูปแบบการเรียนรู้
1.      เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
2.      ผู้เรียนได้ทดลองคิด ทดลองคำ และปฏิบัติจริง จึงทำให้เกิดความเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง
3.      ผู้เรียนสามารถเขียนแผนการพัฒนาตัวเองและพัฒนาทีมงาน และนำกลับไปใช้หลังจากจบการบรรยายได้ทันที
4.     เป็นการเรียนรู้ สนุก กระตุ้นความคิด โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และ VDO
5.     สามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที
หมายเหตุ :
 • กิจกรรมที่เป็นกลุ่ม เป็นทีมงาน ที่ร่วมมือกัน สามารถแสดงออกได้ทุกคนอย่างชัดเจน จึงสามารถให้ Feedback ให้กับแต่ละคนไปพัฒนาปรับปรุงได้อย่างชัดเจน
 • กิจกรรม การสร้าง Commitments ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยใจ สามารถกระตุ้นให้ทุกคนใน Class ได้ร่วมกันเขียน Commitments ได้อย่างชัดเจน และช่วยให้แนวคิดในการพัฒนาตัวเองของพนักงาน
ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อจองหลักสูตร ได้ที่  ทีมงาน Top Service Training
โทร. 087 970 1212, 089 – 920 – 1312, 080 183 9090, หรือ 02 926 6886

E-mail: cs@topservicetraining.com  topsvtraining@hotmail.com

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart