หลักสูตร Effective Coaching & Communication Skill

หลักสูตร Effective Coaching & Communication Skill

หลักสูตร  Effective Coaching & Communication Skill
ออกแบบหลักสูตร โดย อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร
Updated: Mon 20th, Dec 2010
ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิผลนั้น เป็นทักษะที่สำคัญ เพราะในชีวิตประจำวัน เรามักจะใช้การสื่อสารอยู่บ่อยครั้ง โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัว และบ่อยครั้งที่เราอาจจะพลาด ไม่ได้ระมัดระวัง หรือทำให้ดีเยี่ยม จึงทำให้การสื่อสารของเราด้อยประสิทธิผล เราอาจจะต้องนำเสนองานผู้บริหาร หัวหน้า ลูกค้า หรือบุคคลสำคัญต่าง ๆ ดังนั้น การนำเสนอที่ดีเยี่ยม จะทำให้เราอยู่ในสายตา และโดดเด่นที่จะนำเสนอ โน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อยตามได้ง่ายในการตัดสินใจ หรือเลือกในสิ่งที่เรานำเสนอ
หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับใครบ้าง
 • พนักงานในระดับหัวหน้า
 • พนักงานที่ต้องติดต่อสื่อสารกับส่วนงานอื่น ๆ อยู่เสมอ
วันที่ 1
9.00 – 12.00
 • กล่าวทักทาย แนะนำวิทยากร
 • เรียนรู้ ผู้จัดการที่มีประสิทธิผล เก่งงาน เก่งคน เก่งพูด
 • กระตุ้นการเรียนรู้ให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาตัวเอง โดยเฉพาะเรื่องการสื่อสาร
 • ให้ผู้เรียนเขียนการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองอยากพัฒนาให้ดีขึ้น
 • เรียนรู้ความสำคัญและอุปสรรคการสื่อสาร ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน
 • เรียนรู้ทางลัดในการพัฒนาศักยภาพของตัวเราและทีมงาน
 • กิจกรรม // เขียนชื่นชมและขอบคุณเพื่อนพนักงาน และติดที่บอร์ดภายในห้องสัมมนา
 • เรียนรู้วิธีการพัฒนาเพื่อทำให้การสื่อสารของเราดีขึ้น
 • กิจกรรม // ใช้คำถามกับผู้เรียน
 • กิจกรรมเรียนรู้ กลุ่มลูกค้า 4 แบบ พร้อมทั้งให้เดาพฤติกรรมของวิทยากร และตัวเอง
13.00 – 16.00
 • กิจกรรม เล่นเกมจราจร
 • Workshop I ให้ลองสื่อสารนำเสนอสินค้าของตัวเองกับเพื่อนสัมมนา โดยจับคู่
 • ทักษะการฟังเชิงรุก (Active Listening)
 • เครื่องมือสำคัญ 3 อย่างในการนำเสนอและโน้มน้าว
 • เทคนิคการนำเสนอและโน้มน้าว ด้วย PAJES
 • Workshop II ทำกิจกรรม PAJES ทั้งกลุ่มใช้เวลา 1 ชม.
วันที่ 2
9.00 – 12.00
 • เทคนิคการนำเสนอและโน้มน้าว ด้วย BEPS
 • เทคนิคการนำเสนอและโน้มน้าว ด้วย Think & Speak
 • Workshop I ให้เขียน Think & Speak ของตัวเอง
 • Workshop II ให้ภายในกลุ่ม เลือก Think & Speak ของเพื่อนแล้วนำมานำเสนอ
13.00 – 16.00
 • ต่อด้วยกิจกรรม สร้างสรรค์สมองซีกขวาและซีกซ้าย
 • หลักการ/ขั้นตอนในการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 • การเตรียมสื่อในการนำเสนอเพื่อการขาย
 • Workshop III ให้นำเสนอโครงการ สื่อสารในรูปแบบโน้มน้าวเพื่อน ๆ กลุ่มซื้อไอเดีย
 • เทคนิคการพูดเพื่อการนำเสนออย่างมืออาชีพ
 • เทคนิคการตอบคำถาม การอธิบายและยกตัวอย่าง
 • การจัดการข้อโต้แย้งของทีมงานเพื่อให้เกิดการทำงานที่ได้สร้างประสิทธิผล
 • Workshop IV ฝึกปฏิบัติการสนทนาและโค้ชทีม
 
วันที่ 3  
หลังจากการเรียนรู้ 2 วัน ให้งานกลับไปพัฒนาตัวเอง พัฒนาทีมงาน จัด Follow up   ให้เข้ามาสนทนา แลกเปลี่ยนให้มุมมองการพัฒนาตัวเองและพัฒนาทีมเพิ่มขึ้น  และจัดให้มีการนำเสนองานหลังจากที่ได้ Coach ไปแล้ว
 
กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์
มอบหมายการบ้านให้นำเทคนิคการสื่อสารทั้ง 3 แบบไปลองใช้และสรุปผลการปฏิบัติ
รับของรางวัลเป็น “หนังสือ” ที่เพิ่มศักยภาพในการพัฒนาตัวเอง 1 เล่ม
สำหรับผลงานของผู้ส่งการบ้านที่ดีเยี่ยม 2 ท่าน
 
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
แนวคิดการสื่อสาร เริ่มต้นอย่างง่าย และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
สร้างความเปลี่ยนแปลงดี ๆ ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง
ได้เรียนรู้เทคนิคการนำเสนอและโน้มน้าว 3 เทคนิค ที่ใช้งานได้ผล
หมายเหตุ :
กิจกรรมที่เป็นกลุ่ม เป็นทีมงาน ที่ร่วมมือกัน สามารถแสดงออกได้ทุกคนอย่างชัดเจน จึงสามารถให้ Feedback ให้กับแต่ละคนไปพัฒนาปรับปรุงได้อย่างชัดเจน
ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนการนำเสนอ ครบทุกท่าน เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาทักษะจริง
กิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียนแต่ละคนจะมีมากขึ้น ได้พูด ได้ฟัง ได้คิด ได้เรียนรู้ประสบการณ์ของเพื่อนพนักงาน
ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่ทีมงาน Top Service Training
ติดต่อ 087-970-1212  หรือ 089-920-1312
 ขอขอบคุณมากค่ะ… ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา…ขอขอบคุณจากใจค่ะ…
ทีมงาน Top Service Training

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart