หลักสูตร 7 Tools Active Listening & Capturing Keyword

หลักสูตร 7 Tools Active Listening & Capturing Keyword

 

หลักสูตร 7 Tools Active Listening & Capturing Keyword

(พิเศษ การอ่านคนด้วย DISC และ Emotional Intelligence)

ออกแบบโดย ดร. ทวีวรรณ  กมลบุตร

วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563

ตัวอย่างหลักสูตรออนไลน์ Active Listening>>>

https://www.skilllane.com/courses/active-listening

 

ทักษะการฟังมีประโยชน์ทั้งกับตัวเอง  ยังรวมถึงช่วยในการใช้ชีวิตในการทำงานในการรับฟัง สื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน หัวหน้า และลูกค้าที่เราทำงานด้วย การฟังเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของการเข้าถึงจิตใจของผู้คน โดยเฉพาะคนสำคัญของเรา และการฟังเป็นทักษะสำคัญของหลาย ๆ อาชีพ ทั้งผู้บริหารที่ใช้ฟังเสียงของพนักงาน ทั้งคุณหมอ ใช้ฟังคนไข้ ทั้งคุณพ่อ คุณแม่ ใช้ฟังเสียงของลูก ของคนในครอบครัว เพื่อช่วยเสริมความรัก ความเข้าใจ และที่น่าสนใจคือ การฟังที่ดี ยังช่วยให้เราได้ยินเสียงของตัวเอง ที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจ ในขณะที่พูดคุย บางครั้ง เราฟังเสียงของคนอื่นมาก จนลืมเสียงภายในของตัวเอง

 

ประโยชน์ของการฟัง ช่วยทำให้เราได้ยินคำพูด ความคิด ความรู้สึกและเรื่องราวของคนสำคัญของเราได้ง่ายขึ้น ทำให้เกิดความเข้าอกเข้าใจ ทำให้การทำงานประสานงานกันได้ง่ายขึ้น ราบรื่นขึ้น

 

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้คือ การเรียนรู้ การเริ่มต้นการฟัง ที่เป็นขั้นพื้นฐาน และสามารถสังเกต รูปแบบการเล่าเรื่องของคนตรงหน้าผ่านการฟังได้ดีขึ้น

 

เนื้อหาหลักสูตร

 • เครื่องมือ ที่ 1 ทักษะการฟังอย่างเข้าอก เข้าใจ
  1. ฟังเนื้อหา
  2. ฟังความรู้สึก
  3. ฟังให้ได้ยินคุณค่าภายใน

 

 • เครื่องมือ ที่ 2  แนวทางการฟังด้วยความเข้าใจและการตอบรับ

1.ฟังเนื้อหา สาระ ข้อมูล ข้อเท็จจริง

2.ฟังและสังเกตอารมณ์ ความรู้สึกที่มากับคำพูดและท่าทาง

3.ฟังและสังเกตแววตา สีหน้า ท่าทาง

4.ฟังอย่างสนใจ ใส่ใจมีสมาธิและตั้งใจฟัง ติดตามเรื่องราว

5.แสดงออกอย่างสอดคล้อง มีตอบรับ พยักหน้า ขานรับ อย่างอ่อนโยน

 

 • เครื่องมือ ที่ 3 : อุปสรรคในการฟัง 4 ด้าน

1.การขัดจังหวะ หรือการพูดแทรก

2.การใจลอย หรือเสียสมาธิ

3.การฟังแบบวิจารณ์ หรือตัดสินใจ เปรียบเทียบ คาดหวัง

4.การฟังแบบไม่จริงใจ แกล้งฟัง

 

 • เครื่องมือ ที่ 4 ระดับของการฟัง 5 ระดับ

a.ไม่สนใจฟังผู้สนทนา

b.ฟังแบบแกล้งฟัง

c.ฟังแบบเลือกฟัง สิ่งที่อยากฟัง

d.ฟังแบบตั้งใจฟัง ตั้งคำถามและใช้ประสบการณ์ช่วยแนะนำ

e.ฟังแบบเข้าใจความรู้สึกและเรื่องราว นั่งตรงนี้เพื่อคนข้างหน้าเต็มหัวใจ

 

 • เครื่องมือ ที่ 5 อุปสรรคในการฟัง 4 ด้าน
 1. การขัดจังหวะ หรือการพูดแทรก
 2. การใจลอง หรือเสียสมาธิ
 3. การฟังแบบวิจารณ์ หรือตัดสินใจ เปรียบเทียบ คาดหวัง
 4. การฟังแบบไม่จริงใจ แกล้งฟัง

 

 • เครื่องมือ ที่ 6 เทคนิคการจับประเด็น Capturing
  1. ถ้อยคำ Keyword
  2. อารมณ์ Feeling
  3. รูปแบบซ้ำ ๆ Pattern
  4. ทิศทาง (ปัญหา หรือ ทางออก)

 

 • เครื่องมือที่ 7 เครื่องมือการพูด 4 แบบ
  1. การพูดแบบสายน้ำ
  2. การพูดแบบกระโดดไปมา
  3. การพูดแบบ Mind Map
  4. การพูดเป็น Bullet

 

 • พิเศษ การอ่านและดูแลลูกค้า ด้วยเทคนิค DISC
 • พิเศษ Emotion Intelligence การอ่านและดูแลอารมณ์

ตลอดการเรียนรู้ ฝึกการฟัง จับประเด็น ฝึกทั้งกับตัวเอง ทั้งจับคู่ ภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่ม

 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

 

 

ครู A ทวีวรรณ  กมลบุตร ติดต่อ : 092 952 6290 / email : kamonbutr@hotmail.com

Top Service Training Co., Ltd.

www.topservicetraining.com

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart