ภาวะผู้นำ กับ 5C การบริหารและพัฒนาคน People Management

ภาวะผู้นำ กับ 5C การบริหารและพัฒนาคน People Management

ภาวะผู้นำ กับ 5C การบริหารและพัฒนาคน People Management

เขียนโดย ดร. ทวีวรรณ กมลบุตร                                                                   เขียน วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ภาวะผู้นำคืออะไร ภาวะผู้นำคือ การที่มีคนผู้นั้น มีทัศนคติแนวคิดแบบผู้นำ มีวิสัยทัศน์ เห็นอนาคตมองไกล มีความเชื่อที่ทรงพลัง มีทักษะในการสื่อสารโน้มน้าว กระตุ้น จูงใจ ให้พลังผู้คนผ่านเรื่องราว หรือสถานการณ์ที่ท้าทายให้สามารถนำศักยภาพของทีมให้เติบโต กล้าก้าวออกจากพื้นที่สบาย สู่พื้นที่ของการเรียนรู้ สู่พื้นที่การเติบโต สู่พื้นที่การสร้าง สู่พื้นที่ความท้าทายและสร้างความเปลี่ยนแปลง

 

และในความท้าทาย ในพื้นที่ปัจจุบันในการทำงาน ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้นำในมิติต่าง ๆ ได้พบความหน้าต่างความท้าทายในชีวิตการทำงาน การประสานงาน สื่อสาร หรือเป้าหมายที่เป็นหน้าที่สำคัญที่ต้องทำให้สำเร็จ ผ่านความร่วมมือจากส่วนงานต่าง ๆ

 

ในความท้าทายนั้นมีอะไรบ้าง เช่น 1. ทัศนคติของคนที่แตกต่างกัน 2. ปริมาณงานมากกว่าคนทำงาน 3. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 4. การจัดสรรเวลาในการทำงาน 5. การสื่อสารที่ไม่ตรงกัน ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน

 

หลาย ๆ ครั้งที่ช่วยทำ Workshop ผู้เรียนที่อยู่ในบทบาท ผู้นำ ผู้จัดการ ต้องการเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารคเป็นส่วนใหญ่ เพราะหลาย ๆ คนมีความเชี่ยวชาญในงานมากอยู่แล้ว สำหรับการบริหารคน ที่หลาย ๆ คนที่ต้องการ ก็จะมีประมาณนี้นะคะ

 

สิ่งที่อยากเรียนรู้ 1. การทำงานเป็นทีม (Team Work) 2. บริหารคนให้ตรงกับช่วงอายุ หรือตรง Gen. 3. เรียนรู่้เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฎิบัติงาน 4. การจัดลำดับความสำคัญของงาน 5. การบริหารเวลาในการทำงาน

 

และในภาพรวม ครู A ขอเขียนแบ่งปัน 5C ที่จะช่วยทำให้ผู้นำ ผู้จัดการ หรือหัวหน้างานในระดับต่าง ๆ ได้มาเรียนรู้และได้นำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกันในองค์กร “เพื่อให้งานได้ผล คนมีความสุขนะคะ”

 

 • Communication
 • Coordination
 • Coaching
 • Creativity
 • Commitment

 

 • Communication การสื%B
 • ภาวะผู้นำ กับ 5C การบริหารและพัฒนาคน People Management
  เขียนโดย ดร. ทวีวรรณ กมลบุตร เขียน วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
  ภาวะผู้นำคืออะไร ภาวะผู้นำคือ การที่มีคนผู้นั้น มีทัศนคติแนวคิดแบบผู้นำ มีวิสัยทัศน์ เห็นอนาคตมองไกล มีความเชื่อที่ทรงพลัง มีทักษะในการสื่อสารโน้มน้าว กระตุ้น จูงใจ ให้พลังผู้คนผ่านเรื่องราว หรือสถานการณ์ที่ท้าทายให้สามารถนำศักยภาพของทีมให้เติบโต กล้าก้าวออกจากพื้นที่สบาย สู่พื้นที่ของการเรียนรู้ สู่พื้นที่การเติบโต สู่พื้นที่การสร้าง สู่พื้นที่ความท้าทายและสร้างความเปลี่ยนแปลง

  และในความท้าทาย ในพื้นที่ปัจจุบันในการทำงาน ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้นำในมิติต่าง ๆ ได้พบความหน้าต่างความท้าทายในชีวิตการทำงาน การประสานงาน สื่อสาร หรือเป้าหมายที่เป็นหน้าที่สำคัญที่ต้องทำให้สำเร็จ ผ่านความร่วมมือจากส่วนงานต่าง ๆ

  ในความท้าทายนั้นมีอะไรบ้าง เช่น 1. ทัศนคติของคนที่แตกต่างกัน 2. ปริมาณงานมากกว่าคนทำงาน 3. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 4. การจัดสรรเวลาในการทำงาน 5. การสื่อสารที่ไม่ตรงกัน ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน

  หลาย ๆ ครั้งที่ช่วยทำ Workshop ผู้เรียนที่อยู่ในบทบาท ผู้นำ ผู้จัดการ ต้องการเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารคเป็นส่วนใหญ่ เพราะหลาย ๆ คนมีความเชี่ยวชาญในงานมากอยู่แล้ว สำหรับการบริหารคน ที่หลาย ๆ คนที่ต้องการ ก็จะมีประมาณนี้นะคะ

  สิ่งที่อยากเรียนรู้ 1. การทำงานเป็นทีม (Team Work) 2. บริหารคนให้ตรงกับช่วงอายุ หรือตรง Gen. 3. เรียนรู่้เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฎิบัติงาน 4. การจัดลำดับความสำคัญของงาน 5. การบริหารเวลาในการทำงาน

  และในภาพรวม ครู A ขอเขียนแบ่งปัน 5C ที่จะช่วยทำให้ผู้นำ ผู้จัดการ หรือหัวหน้างานในระดับต่าง ๆ ได้มาเรียนรู้และได้นำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกันในองค์กร “เพื่อให้งานได้ผล คนมีความสุขนะคะ”

  Communication
  Coordination
  Coaching
  Creativity
  Commitment

  Communication การสื่อสารที่ได้หัวใจทีม
  Communication คือ ผู้นำที่สร้างพลังให้ทีมได้  การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ วิธีการสื่อสารที่ให้สามารถเข้าถึงหัวใจของทีมงานได้ การสื่อสารที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจจะช่วยทำให้ทีมงาน เห็นเป้าหมาย มีแรงจูงใจอยากทำให้สำเร็จ พร้อมกล้าเผชิญกับความท้าทาย พร้อมพัฒนาตัวเองให้เก่ง เชี่ยวชาญให้มากขึ้น ดังนั้น ทักษะการสื่อสาร จึงเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับผู้นำที่ควรพัฒนาให้สามารถสื่อสารได้น่าฟัง มีพลังบวก ให้พลังชีวิต จดจำได้นาน สร้างความประทับใจ
  เทคนิคในการสื่อสารให้น่าประทับใจ สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้คือ
  1. ใช้ถ้อยคำ และภาษาด้านบวก
  2. พูดให้สั้น กระชับ ชัดเจน
  3. ทำให้การสื่อสาร ทุกการพูดให้พลัง แรงบันดาลใจ
  ลองฝึก ลองพัฒนาดูนะคะ การสื่อสารเป็นทักษะที่ทุกคน สามารถพัฒนาได้
  Coordination การประสานงาน ให้งานเรียบร้อย ราบรื่น ยินดีช่วยเหลือ รับฟัง ให้งานสำเร็จด้วยดี
  Coordination คือ การประสานงานการทำงานในองค์กร ของทุก ๆ หน่วยงาน สามารถรับงาน และส่งงาน ระหว่างกันได้อย่างราบรื่น โดยเห็นความสำเร็จของเป้าหมายร่วมกัน
  เทคนิคในการประสานงานให้งานเรียบร้อย ราบรื่น สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้คือ
  1. เรียนรู้และเข้าใจงานที่รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขั้นตอนสุดท้ายจนจบงาน เพื่อให้เข้าใจทุกขั้นตอนการทำงาน
  2. สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ทุกการประสานงานเรียบร้อย ราบรื่น งดงาม
  3. เรียนรู้อุปนิสัย พฤติกรรมของคน ทั้งในรูปแบบ DISC หรือ ผู้นำสี่ทิศ จะช่วยทำให้การประสานงานง่ายขึ้นมากเลย
  4. ก่อนส่งงานให้ส่วนงานอื่น ให้รับผิดชอบทำงานให้เสร็จเรียบร้อย ในขั้นตอนของตัวเองให้ดี หากมีปัญหา ติดขัด หรืออาจจะมีผลกระทบอื่น ๆ ให้แจ้งผู้รับงานต่อจากเรา ให้ทราบข้อมูล เพื่อช่วยกันดูแล ทำให้ทุกขั้นตอนราบรื่น
  5. ทุกขั้นตอนการทำงาน ทุกคน ทุกส่วนงาน ช่วยกันทำให้สำเร็จ ขอให้เราชื่นชมเพื่อนร่วมงานทุกคน ที่ได้ร่วมงานกันนะคะ
  6. คิดเสมอ การทำงานจะมีความท้าทายเกิดขึ้นเสมอ และทุกความท้าทาย คือการเรียนรู้ เพื่อให้เราได้เติบโตมากขึ้น เก่งขึ้น เชี่ยวชาญขึ้น เป็นมืออาชีพมากขึ้น

  Coaching
  Coaching คือ การใช้คำถามชวนคิด ฟังให้ได้ยิน สร้างพื้นที่ให้กันและกัน Coaching ยังหมายถึง การสนทนา ชวนคิด ชวนคุย ใช้คำถามชวนคิด มากกว่าให้คำแนะนำ หรือ คำปรึกษา Coaching คือ การพาคนไปข้างหน้าพาคนไป “อนาคต”
  เทคนิคในการ Coaching สนทนา พูดคุย สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้คือ
  1. เริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นที่ปลอดภัย เป็นพื้นที่สบาย ๆ ให้การสนทนาเป็นการพูดคุยที่พร้อมต่อการสนทนา
  2. พูดคุยเรื่องเป้าหมาย งาน ความรับผิดชอบ หรือ เรื่องที่กังวลใจ เรื่องที่ท้าทาย และต้องการทำให้สำเร็จ
  3. เชื่อมโยงกับทีมงาน ในการพูดคุย ด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน รับฟัง พร้อมนั่งตรงนี้เพื่อคนข้างหน้าเต็มหัวใจ
  4. เปิดพื้นที่ฟังให้ได้ 80% ชวนคิด ด้วยคำถาม และสะท้อนสิ่งที่ได้ยิน 20%
  5. ระหว่างสนทนา ให้ตั้งใจฟังเรื่องราว วางการตัดสินใจ ให้รับฟังด้วยใจที่เมตตา ปรารถนาดี
  6. ก่อนจบสนทนา ให้สะท้อนคุณค่าดี ๆ ของผู้ที่มาสนทนาด้วยใจจริง

  Creativity ความคิดสร้างสรรค์ ริเริ่มทำอะไรใหม่ ๆ สร้างวิธีการใหม่ ๆ ในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการทำงานที่รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น ผลลัพธ์ยอดเยี่ยมมากขึ้น ด้วยการสร้างสรรค์ด้วยแนวคิด เพิ่ม ปรับ เปลี่ยน ลด ขยาย
  Creativity คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานที่เราทำ เรารับผิดชอบ ใช้ในการพัฒนาทีม พัฒนาองค์กร สร้างวิธีการใหม่ ๆ ในการทำงานภายในองค์กร หรือวิธีการใหม่ ๆ ที่ช่วยทำให้การบริการลูกค้าง่ายขึ้น
  เทคนิคในการทำ Creativity ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้คือ
  1. เริ่มทำอะไรใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ทีละ 1-2 % ในแต่ละสัปดาห์
  2. ให้เริ่มต้นที่ตัวเอง ในพื้นที่งานที่รับผิดชอบ งานที่ต้องติดต่อประสานงาน ขั้นตอนการทำงานที่จะช่วยยกระดับการบริการให้รวดเร็ว ง่าย สะดวกมากขึ้นสำหรับลูกค้า
  3. ริเริ่มทำอะไรใหม่ ๆ สร้างวิธีการใหม่ ๆ ในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการทำงานที่รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น ผลลัพธ์ยอดเยี่ยมมากขึ้น
  4. ให้ออกแบบ โดยสังเกตขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ด้วยการสร้างสรรค์ด้วยแนวคิด เพิ่ม ปรับ เปลี่ยน ลด ขยาย
  5. ผู้นำสามารถหาวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทีมงาน เช่น ให้เรียน e-Learning, รับการโค้ชออนไลน์, หรือทำโปรแกรม Coaching and Mentoring
  6. สร้างโครงการใหม่ ๆ เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ ๆ ทำเชื่อมโยงกับระบบ IT ที่เป็น Intranet หรือ Internet โดยใช้ทรัพยากรที่มีในปัจจุบัน สร้างวิธีการทำงานใหม่ ๆ ที่สนับสนุนการทำงานในปัจจุบันได้อย่างคล่องตัวได้มากขึ้น

  Commitment คำมั่นสัญญาเป็นสัญญาใจ ที่รับผิดชอบเต็มที่กับสิ่งที่ดูแลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว
  Commitment คือ พลังของความรับผิดชอบที่งดงาม ทำเต็มที่ เต็มกำลัง เต็มความสามารถ สัญญาใจที่ให้แล้ว ผู้รับวางใจได้แน่นอนจะได้รับสิ่งที่ต้องการตามที่ได้พูดคุย หรือทำสัญญาใจกันไว้
  เทคนิคในการสร้าง Commitment สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้คือ
  1. Commitment เป็นพื้นที่ของความรับผิดชอบ ดังนั้นให้เริ่มต้นที่ รับผิดชอบงานของตัวเอง ทำให้เต็มที่ เต็มความสามารถ สร้างผลลัพธ์ในงานในเกิดความสำเร็จ
  2. Commitment เป็นพื้นที่ ที่ต้องคิดให้รอบคอบ ก่อนพูด หรือให้สัญญากับผู้ใด ต้องแน่ใจ สามารถทำได้ ดูแลได้ และทำได้เต็มที่ดังที่ให้สัญญาไว้
  3. Commitment เป็นพื้นที่สัญญาใจ ที่ให้กับตัวเองในเรื่องงาน ความรับผิดชอบ และยังหมายถึงการดูแลลูกค้า ที่ต้องทำให้ดีมากกว่าที่สัญญาเอาไว้
  4. Commitment ที่ออกแบบไว้ มี 7 ระดับ และในบทความถัดไป จะได้พูดถึง The 7 Key Commitments ที่จะสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์ และทำให้ผู้นำเติบโตได้อย่างมีคุณค่า
  ภาวะผู้นำ กับ 5C การบริหารและพัฒนาคน People Management จะช่วยทำให้วิถีในการทำงาน และการนำทีมให้เติบโต แข็งแรง งานได้ผล คนมีความสุข เกิดขึ้นในได้จริงในองค์กร
  ขอบคุณติดตามงานเขียนนะคะ
  ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart