ภาวะผู้นำ กับ 5C การบริหารและพัฒนาคน Leadership & People Management

ภาวะผู้นำ กับ 5C การบริหารและพัฒนาคน Leadership & People Management

ภาวะผู้นำ กับ 5C การบริหารและพัฒนาคน People Management

เขียนโดย ดร. ทวีวรรณ กมลบุตร                                                                   เขียน วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ภาวะผู้นำคืออะไร ภาวะผู้นำคือ การที่มีคนผู้นั้น มีทัศนคติแนวคิดแบบผู้นำ มีวิสัยทัศน์ เห็นอนาคตมองไกล มีความเชื่อที่ทรงพลัง มีทักษะในการสื่อสารโน้มน้าว กระตุ้น จูงใจ ให้พลังผู้คนผ่านเรื่องราว หรือสถานการณ์ที่ท้าทายให้สามารถนำศักยภาพของทีมให้เติบโต กล้าก้าวออกจากพื้นที่สบาย สู่พื้นที่ของการเรียนรู้ สู่พื้นที่การเติบโต สู่พื้นที่การสร้าง สู่พื้นที่ความท้าทายและสร้างความเปลี่ยนแปลง

 

และในความท้าทาย ในพื้นที่ปัจจุบันในการทำงาน ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้นำในมิติต่าง ๆ ได้พบความหน้าต่างความท้าทายในชีวิตการทำงาน การประสานงาน สื่อสาร หรือเป้าหมายที่เป็นหน้าที่สำคัญที่ต้องทำให้สำเร็จ ผ่านความร่วมมือจากส่วนงานต่าง ๆ

 

ในความท้าทายนั้นมีอะไรบ้าง เช่น 1. ทัศนคติของคนที่แตกต่างกัน 2. ปริมาณงานมากกว่าคนทำงาน 3. เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 4. การจัดสรรเวลาในการทำงาน 5. การสื่อสารที่ไม่ตรงกัน ทำให้เกิดความไม่เข้าใจกัน

 

หลาย ๆ ครั้งที่ช่วยทำ Workshop ผู้เรียนที่อยู่ในบทบาท ผู้นำ ผู้จัดการ ต้องการเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารคเป็นส่วนใหญ่ เพราะหลาย ๆ คนมีความเชี่ยวชาญในงานมากอยู่แล้ว สำหรับการบริหารคน ที่หลาย ๆ คนที่ต้องการ ก็จะมีประมาณนี้นะคะ

 

สิ่งที่อยากเรียนรู้ 1. การทำงานเป็นทีม (Team Work) 2. บริหารคนให้ตรงกับช่วงอายุ หรือตรง Gen. 3. เรียนรู่้เทคโนโลยีที่ใช้ในการปฎิบัติงาน 4. การจัดลำดับความสำคัญของงาน 5. การบริหารเวลาในการทำงาน

 

และในภาพรวม ครู A ขอเขียนแบ่งปัน 5C ที่จะช่วยทำให้ผู้นำ ผู้จัดการ หรือหัวหน้างานในระดับต่าง ๆ ได้มาเรียนรู้และได้นำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกันในองค์กร “เพื่อให้งานได้ผล คนมีความสุขนะคะ”

 

 • Communication
 • Coordination
 • Coaching
 • Creativity
 • Commitment

 

 • Communication การสื่อสารที่ได้หัวใจทีม

Communication คือ ผู้นำที่สร้างพลังให้ทีมได้  การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ วิธีการสื่อสารที่ให้สามารถเข้าถึงหัวใจของทีมงานได้ การสื่อสารที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจจะช่วยทำให้ทีมงาน เห็นเป้าหมาย มีแรงจูงใจอยากทำให้สำเร็จ พร้อมกล้าเผชิญกับความท้าทาย พร้อมพัฒนาตัวเองให้เก่ง เชี่ยวชาญให้มากขึ้น ดังนั้น ทักษะการสื่อสาร จึงเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับผู้นำที่ควรพัฒนาให้สามารถสื่อสารได้น่าฟัง มีพลังบวก ให้พลังชีวิต จดจำได้นาน สร้างความประทับใจ

เทคนิคในการสื่อสารให้น่าประทับใจ สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้คือ

 1. ใช้ถ้อยคำ และภาษาด้านบวก
 2. พูดให้สั้น กระชับ ชัดเจน
 3. ทำให้การสื่อสาร ทุกการพูดให้พลัง แรงบันดาลใจ

ลองฝึก ลองพัฒนาดูนะคะ การสื่อสารเป็นทักษะที่ทุกคน สามารถพัฒนาได้

 • Coordination การประสานงาน ให้งานเรียบร้อย ราบรื่น ยินดีช่วยเหลือ รับฟัง ให้งานสำเร็จด้วยดี

Coordination คือ การประสานงานการทำงานในองค์กร ของทุก ๆ หน่วยงาน สามารถรับงาน และส่งงาน ระหว่างกันได้อย่างราบรื่น โดยเห็นความสำเร็จของเป้าหมายร่วมกัน

เทคนิคในการประสานงานให้งานเรียบร้อย ราบรื่น สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้คือ

 1. เรียนรู้และเข้าใจงานที่รับผิดชอบ ตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงขั้นตอนสุดท้ายจนจบงาน เพื่อให้เข้าใจทุกขั้นตอนการทำงาน
 2. สร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ทุกการประสานงานเรียบร้อย ราบรื่น งดงาม
 3. เรียนรู้อุปนิสัย พฤติกรรมของคน ทั้งในรูปแบบ DISC หรือ ผู้นำสี่ทิศ จะช่วยทำให้การประสานงานง่ายขึ้นมากเลย
 4. ก่อนส่งงานให้ส่วนงานอื่น ให้รับผิดชอบทำงานให้เสร็จเรียบร้อย ในขั้นตอนของตัวเองให้ดี หากมีปัญหา ติดขัด หรืออาจจะมีผลกระทบอื่น ๆ ให้แจ้งผู้รับงานต่อจากเรา ให้ทราบข้อมูล เพื่อช่วยกันดูแล ทำให้ทุกขั้นตอนราบรื่น
 5. ทุกขั้นตอนการทำงาน ทุกคน ทุกส่วนงาน ช่วยกันทำให้สำเร็จ ขอให้เราชื่นชมเพื่อนร่วมงานทุกคน ที่ได้ร่วมงานกันนะคะ
 6. คิดเสมอ การทำงานจะมีความท้าทายเกิดขึ้นเสมอ และทุกความท้าทาย คือการเรียนรู้ เพื่อให้เราได้เติบโตมากขึ้น เก่งขึ้น เชี่ยวชาญขึ้น เป็นมืออาชีพมากขึ้น

 

 • Coaching

Coaching คือ การใช้คำถามชวนคิด ฟังให้ได้ยิน สร้างพื้นที่ให้กันและกัน Coaching ยังหมายถึง การสนทนา ชวนคิด ชวนคุย ใช้คำถามชวนคิด มากกว่าให้คำแนะนำ หรือ คำปรึกษา Coaching คือ การพาคนไปข้างหน้าพาคนไป “อนาคต”

เทคนิคในการ Coaching สนทนา พูดคุย สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้คือ

 1. เริ่มต้นด้วยการสร้างพื้นที่ปลอดภัย เป็นพื้นที่สบาย ๆ ให้การสนทนาเป็นการพูดคุยที่พร้อมต่อการสนทนา
 2. พูดคุยเรื่องเป้าหมาย งาน ความรับผิดชอบ หรือ เรื่องที่กังวลใจ เรื่องที่ท้าทาย และต้องการทำให้สำเร็จ
 3. เชื่อมโยงกับทีมงาน ในการพูดคุย ด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน รับฟัง พร้อมนั่งตรงนี้เพื่อคนข้างหน้าเต็มหัวใจ
 4. เปิดพื้นที่ฟังให้ได้ 80% ชวนคิด ด้วยคำถาม และสะท้อนสิ่งที่ได้ยิน 20%
 5. ระหว่างสนทนา ให้ตั้งใจฟังเรื่องราว วางการตัดสินใจ ให้รับฟังด้วยใจที่เมตตา ปรารถนาดี
 6. ก่อนจบสนทนา ให้สะท้อนคุณค่าดี ๆ ของผู้ที่มาสนทนาด้วยใจจริง

 

 • Creativity ความคิดสร้างสรรค์ ริเริ่มทำอะไรใหม่ ๆ สร้างวิธีการใหม่ ๆ ในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการทำงานที่รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น ผลลัพธ์ยอดเยี่ยมมากขึ้น ด้วยการสร้างสรรค์ด้วยแนวคิด เพิ่ม ปรับ เปลี่ยน ลด ขยาย

Creativity คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในงานที่เราทำ เรารับผิดชอบ ใช้ในการพัฒนาทีม พัฒนาองค์กร สร้างวิธีการใหม่ ๆ ในการทำงานภายในองค์กร หรือวิธีการใหม่ ๆ ที่ช่วยทำให้การบริการลูกค้าง่ายขึ้น

เทคนิคในการทำ Creativity ใช้ความคิดสร้างสรรค์ สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้คือ

 1. เริ่มทำอะไรใหม่ ๆ ที่เปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ ทีละ 1-2 % ในแต่ละสัปดาห์
 2. ให้เริ่มต้นที่ตัวเอง ในพื้นที่งานที่รับผิดชอบ งานที่ต้องติดต่อประสานงาน ขั้นตอนการทำงานที่จะช่วยยกระดับการบริการให้รวดเร็ว ง่าย สะดวกมากขึ้นสำหรับลูกค้า
 3. ริเริ่มทำอะไรใหม่ ๆ สร้างวิธีการใหม่ ๆ ในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการทำงานที่รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น ผลลัพธ์ยอดเยี่ยมมากขึ้น
 4. ให้ออกแบบ โดยสังเกตขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ด้วยการสร้างสรรค์ด้วยแนวคิด เพิ่ม ปรับ เปลี่ยน ลด ขยาย
 5. ผู้นำสามารถหาวิธีการใหม่ ๆ ในการพัฒนาทีมงาน เช่น ให้เรียน e-Learning, รับการโค้ชออนไลน์, หรือทำโปรแกรม Coaching and Mentoring
 6. สร้างโครงการใหม่ ๆ เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ใหม่ ๆ ทำเชื่อมโยงกับระบบ IT ที่เป็น Intranet หรือ Internet โดยใช้ทรัพยากรที่มีในปัจจุบัน สร้างวิธีการทำงานใหม่ ๆ ที่สนับสนุนการทำงานในปัจจุบันได้อย่างคล่องตัวได้มากขึ้น

 

 • Commitment คำมั่นสัญญาเป็นสัญญาใจ ที่รับผิดชอบเต็มที่กับสิ่งที่ดูแลทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว

Commitment คือ พลังของความรับผิดชอบที่งดงาม ทำเต็มที่ เต็มกำลัง เต็มความสามารถ สัญญาใจที่ให้แล้ว ผู้รับวางใจได้แน่นอนจะได้รับสิ่งที่ต้องการตามที่ได้พูดคุย หรือทำสัญญาใจกันไว้

เทคนิคในการสร้าง Commitment สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้คือ

 1. Commitment เป็นพื้นที่ของความรับผิดชอบ ดังนั้นให้เริ่มต้นที่ รับผิดชอบงานของตัวเอง ทำให้เต็มที่ เต็มความสามารถ สร้างผลลัพธ์ในงานในเกิดความสำเร็จ
 2. Commitment เป็นพื้นที่ ที่ต้องคิดให้รอบคอบ ก่อนพูด หรือให้สัญญากับผู้ใด ต้องแน่ใจ สามารถทำได้ ดูแลได้ และทำได้เต็มที่ดังที่ให้สัญญาไว้
 3. Commitment เป็นพื้นที่สัญญาใจ ที่ให้กับตัวเองในเรื่องงาน ความรับผิดชอบ และยังหมายถึงการดูแลลูกค้า ที่ต้องทำให้ดีมากกว่าที่สัญญาเอาไว้
 4. Commitment ที่ออกแบบไว้ มี 7 ระดับ และในบทความถัดไป จะได้พูดถึง The 7 Key Commitments ที่จะสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์ และทำให้ผู้นำเติบโตได้อย่างมีคุณค่า

ภาวะผู้นำ กับ 5C การบริหารและพัฒนาคน People Management จะช่วยทำให้วิถีในการทำงาน และการนำทีมให้เติบโต แข็งแรง งานได้ผล คนมีความสุข เกิดขึ้นในได้จริงในองค์กร

ขอบคุณติดตามงานเขียนนะคะ

ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร

www.topservicetraining.com

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart