Coaching คืออะไร

Coaching คืออะไร

Coaching คืออะไร

Coaching  คือ การสนทนา การพูดคุยที่สร้างพื้นที่ปลอดภัย ให้ผู้ที่เป็นคู่สนทนา รู้สึกอยากพูดคุย อยากเล่าเรื่อง และพื้นที่การสนทนาเป็นการใช้ทักษะการฟัง การสะท้อน และการถาม  เพื่อให้พื้นที่การเล่าเรื่อง และการใช้ความคิด เป็นพื้นที่ของโค้ชชี หรือผู้เล่าเรื่อง ได้บอกเล่าเรื่องราว หรือ เป้าหมายของตัวเองที่ต้องการ หรือ ผลลัพธ์ที่ปรารถนา  โดยผู้ที่อยู่ในบทบาท “โค้ช” จะเคียงข้าง และสะท้อนถ้อย อารมณ์ ความรู้สึก คุณค่า ที่อยู่ภายในความเชื่อ และเรื่องราว ให้โค้ชชี ได้ยินคุณลักษณะของตัวเอง รวมถึงโค้ช สามารถใช้คำถามท้าทายความคิด เพื่อให้โค้ชชี ให้ออกจากกรอบความคิดเดิม ๆ และดึงความสามารถ ที่ซ่อนเร้นให้สามารถนำมาใช้ให้เกิดผลลัพธ์ที่น่ามหัศจรรย์ ให้เกิดขึ้นได้

ครู A ทวีวรรณ กมลบุตร

บันทึก วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม 2564

เวลา 15.35

#Coaching

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart