หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร การจัดทำ Business Plan in Action สร้างประสิทธิผลให้งาน สำหรับปี 2555 (รุ่น 2) / อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

 
สัมมนา วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 สมัครหลักสูตรสัมมนานี้


การจัดทำ Business Plan in Action สร้างประสิทธิผลให้งาน สำหรับปี 2555  
 
 
วิทยากร : อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า

หลักการและเหตุผล
 
          การวางแผนธุรกิจเป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดทำเป้าหมายและกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ คือ การกำหนดทิศทาง การบริหารทรัพยากรในองค์กรและผลตอบแทนในการลงทุน ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการสื่อสารภายในองค์กรเพื่อให้ทุกส่วนงานเข้าใจและเห็นภาพรวมธุรกิจขององค์กร แผนธุรกิจเป็นจุดเริ่มต้นในการทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงาน แผนธุรกิจยังเป็นจุดตั้งต้นในการกำหนดตัววัดการทำงานขององค์กร (KPIs : Key Performance Indicator)
 
          หลักสูตรนี้ได้ถูกออกแบบเพื่อครอบคลุมทุกส่วนของการทำแผนธุรกิจในทางปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีประสบการณ์ในการทำแผนธุรกิจจริง ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าร่วมในการจัดทำแผนธุรกิจที่กำหนดไว้อย่างเต็มที่ จึงจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมที่ได้ตั้งไว้
 
 
วัตถุประสงค์
 
1.    สามารถเรียนรู้และเข้าใจว่าอะไรคือการวางแผนธุรกิจ
2.    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ร่วมกัน
3.    เพื่อให้ผู้รับการอบรมแลกเปลี่ยนแนวคิดและรวมพลังในการบริหารธุรกิจในทิศทางเดียวกัน
 
 
หัวข้อการสัมมนา
 
1.    อะไรคือแผนธุรกิจ
2.    กรอบการวางแผนธุรกิจ
3.    การวางแผนกลยุทธ์
4.    SWOT Analysis (การวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค)
5.    การกำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กร
6.    ห้าปัจจัยที่มีผลต่อการทำแผนธุรกิจ (Five Force Model)
7.    การสร้างแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
a.    การแบ่งส่วนตลาด
b.    การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย
c.    การวางตำแหน่งสินค้าและบริการในใจกลุ่มเป้าหมาย
d.    การใช้ส่วนผสมการตลาดเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
8.    Workshop
 
ผู้เข้ารับการอบรม  พนักงาน ผู้บริหารระดับต้นเป็นต้นไป
 
วิธีการสัมมนา         การบรรยาย การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมกับวิทยากร การฝึกปฏิบัติทำแผนธุรกิจ
 
 
วิทยากร       อาจารย์เหรียญชัย นำชัยศรีค้า
 
 
สมัครหลักสูตรสัมมนานี้
จำนวนผู้เข้าชม: 1474 ท่าน