หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร เสริมความสุข สร้างความสำเร็จให้ทีม

 


หลักสูตร เสริมความสุข สร้างความสำเร็จให้ทีม

 

ออกแบบโดย Pattara Kittimanon

วันเสาร์ ที่ 29 เมษายน 2560

 

ปัจจุบันหลายองค์กรธุรกิจเติบโต และแข่งขันกันในโลกของธุรกิจอย่างเข้มข้น 

ทำให้การทำงานของแต่ละทีมแบกรับความเครียด ความรับผิดชอบ 

และสร้างแรงกดดันเพื่อผลักดันให้ผลงานสำเร็จ และส่งผลกับพนักงานส่วนใหญ่ 

ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร แม้จะช่วยทำให้ทำงานได้ตามเป้าหมาย 

แต่พนักงานกลับมีความสุขในการทำงานลดลง มีจิตใจ จิตวิญญาณของการทำงาน

ที่ลดหายไปมากขึ้นในทุก  วัน การทำงานที่ดูเหมือนเป็นหุ่นยนต์ มากกว่ามีชีวิตจิตใจ 

เพราะเราทำงานตามหน้าที่ มากกว่าการมองเห็นกันและกัน  

ไม่ได้คิดถึงการหยอดกระปุกความรู้สึกดี  ต่อกัน 

รวมถึงความสัมพันธ์ช่วยสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน ก็หายไปในการทำงานร่วมกัน 

ทำให้เกิดรอยแยก ขาดการทำงานที่เป็นทีม ความสุขหายไป ความสำเร็จในเป้าหมาย 

อาจจะเกิดขึ้น แต่ความภาคภูมิใจในการทำงานร่วมกัน 

ความตื่นเต้นที่ได้ร่วมฉลองกับความสำเร็จ 

อาจจะไม่ได้มีความหมายมากนักกับการทำงานในปัจจุบัน

 

ดังนั้น การเรียนรู้เสริมความสุข สร้างความสำเร็จในทีม 

จะช่วยทำให้พนักงานมองเห็นคุณค่าของตัวเอง ของเพื่อนร่วมงาน 

มองเห็นกันและกัน ช่วยเหลือ สนับสนุน รับฟัง ก่อให้เกิดพลังของการทำงานร่วมกัน

 

เรื่องของความสัมพันธ์ หรือการสร้างทีมอาจถือเป็นศิลปะศาสตร์แขนงหนึ่ง

ที่มีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างมาก ทีมที่ดีคงไม่ได้หมายถึงทีมที่ทำงานประสบความสำเร็จ 

บรรลุเป้าหมายที่ได้รับมาเพียงอย่างเดียว แต่มันหมายถึงทีมที่เอื้อให้ทุกคนเกิดการเรียนรู้ 

เอื้อให้กับมิตรภาพทางใจ และมีความสุข

 

ศิลปะศาสตร์ที่ว่าคือสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้ร่วมกันใน Workshop เป็นศิลปะศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องราว

ของความสัมพันธ์ซึ่งได้หลอมรวมเอาทุกมิติของชีวิตเข้ามาอย่างไม่แบ่งแยก 

ทั้งความสัมพันธ์ในชีวิตส่วนตัว เช่น ในครอบครัว ความสัมพันธ์กับคนในที่ทำงาน 

รวมถึงการเติบโตภายในระยะยาวของผู้เข้าร่วมแต่ละคนด้วย

 

วัตถุประสงค์การอบรม

 

1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ มีโอกาสเรียนรู้ชีวิตตนเองอย่างเป็นองค์รวม 

มีโอกาสได้กลับมาถามตัวเองถึงสิ่งที่ได้ให้คุณค่าอย่างแท้จริงท่ามกลางบรรยากาศ

ที่ผ่อนคลายและกัลยาณมิตร

 

2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ ได้สัมผัสประสบการณ์ของการเปลี่ยนแปลงตัวเอง 

หลุดออกไปจากข้อจำกัดเดิมๆของบุคลิกภาพ เข้าสู่ศักยภาพใหม่ๆที่ตนอาจไม่เคยคิดถึงมาก่อน

 

3. เกิดการหลอมรวมระหว่างคนทำงาน เกิดทักษะใหม่ๆในความสัมพันธ์ 

เข้าใจความแตกต่างหลากหลายของเพื่อนแต่ละคน และพร้อมที่จะปรับตัวเอง

เข้าสู่การทำงานเป็นทีม ที่มองเห็นกันและกันและได้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

เนื้อหาการเรียนรู้

 

วันที่ 1

 

1. เริ่มต้นด้วย “จุดเล็กๆในการสื่อสาร” 

 

ทำความเข้าใจช่องทางการสื่อสารที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยตระหนักถึงในชีวิตประจำวัน 

เห็นความสำคัญของท่าที และสุ้มเสียง ซึ่งเป็นช่องทางที่ส่งผลต่อผู้รับสาส์นเป็นอย่างมาก 

เรียนรู้เรื่องการฟังอย่างลึกซึ้งผ่านแบบฝึกหัด “Deep Listening” 

และการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ

 

• กิจกรรมปรับคลื่นสมองเข้าสู่ความผ่อนคลาย 

• เริ่มต้นบทเรียนด้วยกระบวนการ Check-in

• เรียนรู้เรื่อง “ช่องทางการสื่อสาร

• ทำความเข้าใจตัวเองผ่านเรื่องราวของ “โหมดชีวิต”  

• การสื่อสารในโหมดปกติ และการสื่อสารในโหมดปกป้อง

• การดูแลอารมณ์ ในสถานการณ์ที่ท้าทาย อึดอัด

• เรื่องรู้เรื่องการฟัง ผ่านแบบฝึกหัด Deep Listening

เรียนรู้พื้นที่จิต 3 ส่วน ค้นหาสภาวะ flow ในชีวิต 

และกิจกรรมที่จะช่วยบ่มเพาะความเข้มแข็งของจิตด้านบวก

 

 

2. เรียนรู้ความแตกต่างของบุคลิกภาพในศาสตร์ “ผู้นำ 4 ทิศ” 

 

• เรียนรู้ลักษณะพิเศษของคนแต่ละทิศ ทั้งจุดแข็ง และโอกาสแห่งการพัฒนา

• เรียนรู้รูปแบบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างผู้คนที่มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน 

• เรียนรู้แนวทางการปรับตัวเองเพื่อเข้าถึงผู้คนที่หลากหลายได้

• สะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน

 

 

วันที่ 2

 

1. พื้นฐาน Dialogue ศิลปะในการสร้างวงสนทนา

ที่เอื้อให้เกิดการหลอมรวมทางความคิด

 

• เรียนรู้อุปสรรคการฟังที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน

• การฟังให้ได้ยิน

• การฟังและให้คุณค่าในรูปแบบ dialogue

• เรียนรู้ที่จะข้ามผ่านอุปสรรคนั้น 

การฟังกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัย

• กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านแบบฝึกหัดต่าง 

• สะท้อนการเรียนรู้ร่วมกัน

 

2. การพัฒนาตัวเองผ่านความรู้ในงานวิจัยทางสมองล่าสุด

• เรียนรู้การปรับประยุกต์บทเรียนทั้งหมดกลับไปใช้ให้ได้ในชีวิตประจำวัน

• องค์ความรู้สมอง 3 ชั้น 

• ปัญญา   3 ฐาน  ฐานคิด  ฐานกาย  ฐานใจ 

• 4 องค์ประกอบสู่ชีวิตที่ผาสุก&l

จำนวนผู้เข้าชม: 1806 ท่าน