หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


SMART Leadership and Coaching tools for 3 days

 

 

รู้สึกดีและชื่นใจกับหลักสูตรใหม่ พิเศษ ต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์

 

SMART Leadership and Coaching tools for 3 days 

Design by Taweewan Kamonbutr

On Tuesday 16th, April, 2017

 

ภาวะผู้นำเป็นสิ่งสำคัญ การนำที่ยอดเยี่ยมที่สุด คือการนำชีวิตตัวเองให้เราสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้

โดยสามารถดึงศักยภาพของตัวเอง และทีมงาน ให้มาเชื่อมโยงทำงานด้วยกันแบบเป็นทีม

โดยมีเทคนิคการสร้างเป้าหมาย วางแผนอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อให้งานสำเร็จ

และจำเป็นต้องมีการต้องสื่อสารส่งต่อไปยังทีมงาน เพื่อโน้มน้าวและสร้างพลังของทีมทำงานอย่างมีประสิทธิผล 

วิธีการสื่อสารทีดี เป็นพื้นฐานต่อจากนั้น คือการพัฒนาคน และบริหารคน ซึ่งแต่ละคนจะมีวิธีการดูแลและ

บริหารที่แตกต่างกันการที่จะทำงานร่วมกันกับเพื่อนร่วมงานให้ได้ทั้งใจ... ได้ทั้งงาน

ขึ้นอยู่กับวิธีการของแต่ละคน คนที่รู้จักใช้จุดแข็งของตัวเองและพนักงาน

จะช่วยสร้างกลยุทธ์การบริหารที่ยอดเยี่ยมได้ ที่สำคัญ  

เพื่อให้เราสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิผล การให้ความสำคัญ

เพื่อเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของการของพนักงานด้วยศาสตร์การโค้ช ซึ่งจะช่วยเป็นเครื่องมือดี ๆ

ที่ช่วยในการพัฒนาคน พัฒนาทีม และพัฒนาผลงานได้เป็นอย่างดี

 

*   เนื้อหาการเรียนรู้

o  เรียนรู้เข้าใจบทบาทและความสำคัญของตัวเองต่อองค์กร

o  Role and Responsibility

o  3C for Leadership

§  Communication

§  Coaching

§  Creativity

o  สมองกับการสื่อสาร

o  เรียนรู้พฤติกรรมคนในรูปแบบ Introvert กับ Extrovert

o  เทคนิคการฟังแบบผู้นำ และการใช้ไม้บรรทัดความคิด

o   TAPS Model and Coaching Tools

o   Coaching, Mentoring และ Counseling

o   Build Rapport เทคนิคการสร้างความไว้วางใจ

o   เรียนรู้  Model:  Be + Do + Have

o   การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening)

o   การใช้คำถามเพื่อการเรียนรู้ (Learning Questions)

o   GROW Model

o   Workshop: ฝึกโค้ช

o   6 Core Needs for Coaching your subordinates

o   สมการความสำเร็จ E + R = O

o   Tools: Chunk UP + Chunk Sideway + Chunk Down

o   Workshop: ฝึกโค้ช

o   Strengths Coach Tools: เก่งทำ เก่งสื่อสาร + เก่งมนุษย์สัมพันธ์ เก่งคิด

o   CFU: Check For Understand

 

*   Day II

o  Personality build Energy

o  เรียนรู้และวิเคราะห์การทำงานของตัวเองและทีมงานด้วย DISC

o  เรียนรู้จุดแข็งและความท้าทายของคนในรูปแบบ DISC

o  แนวทางการสื่อสารและประสานในรูปแบบ   DISC

o   เทคนิค 3V  (Verbal + Vocal + Visual)

o   Workshop: ฝึกโค้ช

o   เรียนรู้การทำงานในรูปแบบ   Cause and Effect

o  Tools for Coach

§  Feedback

§  Delegating

§  Supporting

o  การเตรียมความพร้อมในการโค้ช (Preparation)

o  เทคนิคการโค้ชอย่างง่าย ด้วย  Mini Coaching

o   Workshop: ฝึกโค้ช

o   ECOLOGY สมดุลการใช้ชีวิตและทำงาน

o  การติดตามผล และสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติ

o  กิจกรรม ฝึกการโค้ช และเทคนิคการนำไปใช้จริง

o  สรุปการเรียนรู้ และ Commitment เพื่อนำไปปฏิบัติจริง

o   CFU: Check For Understand

 

*   Day III

o  การสนทนา (Dialogue)

o  สังเกตตัวเองการทำงานและใช้ชีวิตอยู่ในรูปแบบของสมอง ซ้าย หรือ ขวา

o  Workshop: เลือกเส้นช่วงเวลาของการใช้สมองซ้ายและขวา

o  ความกลัว และความกล้า (Courage VS Fear)

o  Workshop: สะท้อนการเรียนรู้

o  เรียนรู้ “ปัญญา ฐาน”  (ฐานกาย ฐานใจ และฐานคิด)

o  Workshop: แนวคิด อยู่รอด + อยู่ร่วม อยู่อย่างมีความหมาย

o  เรียนรู้ชีวิตมี   2 โหมด (โหมดปกป้องและโหมดปกติ)

o  Workshop: กิจกรรมฝึกโค้ชในรูปแบบ Intuitive Coaching

o  CFU: Check For Understand

เรียนรู้ผ่าน Activities  Case Study และ workshop ทุกช่วงการสัมมนา

ทวีวรรณ  กมลบุตร

ทีมงาน Top Service Training

ความตั้งใจและความมุ่งมั่นของเรา คือส่งมอบความรู้ใหม่และประสบการณ์ด้านบวก

เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง ในสังคมที่ช่วยต่อยอด

และพัฒนาองค์กร ให้แข็งแกร่งและแข่งขันได้อย่างดีเยี่ยม

สามารถติดต่อจองหลักสูตรได้ที่  ทีมงาน Top Service Training

Tel.: 087 970 1212, 080 183 9090, 089 920 1312 หรือ 02-926-6886                     

Email: cs@topservicetraining.com     

www.topservicetraining.com

 

ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

 

จำนวนผู้เข้าชม: 1880 ท่าน