หลักสูตรอบรม, หลักสูตรสัมมนา                      
Top Service Training
ติดต่อ กรอกข้อมูลการจองสัมมนา
Coaching Talk
Coaching Talk

ผลงานหนังสือ อ.ทวีวรรณ


ผู้จัดการมือใหม่ ปั้นได้

30 วิธีสร้างสรรค์งานบริการให้น่าประทับใจ


         

taweewan's diary


หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้

 

 

หลักสูตร ผู้จัดการมือใหม่... ปั้นได้

 

วิทยากร อาจารย์ทวีวรรณ กมลบุตร

 

หลักสูตรนี้ ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการมือใหม่ ที่เพิ่งรับตำแหน่งผู้จัดการใหม่ ๆ
 

และสำหรับ Supervisor หรือ หัวหน้างาน ที่ยังขาดความมั่น หรือยังไม่แน่ใจว่าบทบาทหรือ
 
หน้าที่สำคัญของผู้จัดการของเรา มีอะไรที่เราควรทำ และให้ความสำคัญ

 

แน่นอนว่าการขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้น เกิดจากผลงานที่ยอดเยี่ยม

 

แต่เมื่อคุณอยู่ในตำแหน่งผู้จัดการ สิ่งที่คุณต้องทำ คือ ต้องบริหารทีมงาน และผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยม...
 
 

 

 

การพัฒนา ความรู้ ทักษะ วิธีคิด เพื่อทำให้เกิดความสามารถในการบริหารและพัฒนา ทั้ง 3 ด้านหลัก ๆ 

เก่งงาน  เก่งคน  เก่งสื่อสาร รวมถึงยังคงต้องพัฒนาถึงความสามารถในด้านการบริหารจัดการอีก 3 เรื่องคือ

มีความสามารถในการบริหารจัดการตัวเอง   บริหารจัดการเพื่อนร่วมงาน  และบริหารจัดการหัวหน้างาน

ขอขอบคุณแนวคิดดี ๆ จากอาจารย์อภิวุฒิ  พิมลแสงสุริยา ที่ได้ให้แนวคิดดี ๆ 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์การเรียนรู้
 
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน ที่มีต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำเทคนิคการติดต่อสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ทักษะในการบริหารงานภายในและภายนอกหน่วยงาน ให้เป็นทีมงานคุณภาพได้อย่างเหมาะสม

4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เทคนิคการสอนงานและการ Feedback ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงาน และนำมาสร้างแผนในการพัฒนาทักษะพนักงาน และพัฒนาองค์กรได้
 

ส่วนที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนาผู้จัดการเพื่อองค์การคุณภาพ

 
• แนวคิดการบริหารงานยุคใหม่
• บทบาทและหน้าที่ของผู้จัดการที่ประสบความสำเร็จ
• พัฒนา EQ เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ
• พัฒนาแนวคิด การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลและพัฒนาทีมงาน

ส่วนที่ 2 The Seven Key Commitments for Effective Manager

 
1. Commitment to Self
2. Commitment to People
3. Commitment to Customer
4. Commitment to Task
5. Commitment to Organization
6. Commitment to Family
7. Commitment to Publicส่วนที่ 3 พัฒนาทักษะการสื่อสาร Think & Speak เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิผล


• ความสำคัญของการสื่อสาร
• กระบวนการสื่อสาร
• การเลือกวิธีการสื่อสารที่เหมาะสมกับคนที่แตกต่างกัน
• ฝึกการนำเสนอในรูปแบบ Think & Speak (วิธีการพูด โดยไม่ต้องดูเนื้อหา)
• ระบบการสื่อสารในองค์กร
• เคล็ดลับการสื่อสารให้มีประสิทธิผล

ส่วนที่ 4 Positive & Creative Thinking
 
• ทัศนคติเชิงบวก บริหารใจ บริหารคุณภาพชีวิต
• สร้างสมดุลย์การทำงานและชีวิตอย่างมีความสุข
• เทคนิคการเติมเต็มพลังความคิดสร้างสรรค์
• การเลือกสรรและนำมาใช้

ส่วนที่ 5 Coaching การสอนงาน เทคนิคสำคัญของผู้บริหาร

• Coaching คืออะไร
• ทำไม Coaching จึงมีความสำคัญต่อบทบาทของผู้บริหาร
• คุณค่าและประโยชน์ของ Coaching
• กระบวนการสำคัญของ Coaching
• เคล็ดลับการให้ Feedback
• กลยุทธ์การสอนงานที่ได้ผลสำเร็จ
 

ส่วนที่ 6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาทีมงาน


• ทำไมต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงมีความสำคัญต่อบทบาทผู้บริหาร
• ประโยชน์ของการประเมินผลงาน
• เทคนิคและเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 7 การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร และการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านดี

 
• ความหมายและความสำคัญของการสร้างมนุษยสัมพันธ์
• สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับผู้อื่น
• การให้กำลังใจผู้อื่น
• การสร้างความไว้วางใจ
• ความสัมพันธ์ใด สำคัญที่สุด

ส่วนที่ 8   วินัยของผู้นำ


• ผู้นำควรมีศักยภาพด้านวินัย 2 เรื่อง

o สามารถบริหารอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองและคนรอบข้างได้
o สามารถบริหารเวลาได้มีประสิทธิผล ผู้นำที่มีวินัยจะมีศักยภาพไร้ขีดจำกัด
  

กิจกรรมต่อเนื่องอีก 2 สัปดาห์ 

มอบหมายการบ้านผู้เรียนนำความรู้ไปบริหารทีมงาน และสร้างความเปลี่ยนแปลง

สร้างผลงานที่ดีเยี่ยมให้เกิดขึ้นใน 2 สัปดาห์ 

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
  • แนวคิดการบริหารงาน บริหารคน และการสื่อสารด้านบวก
  • การพัฒนา EQ เพื่อเสริมสร้างด้านดี ด้านเก่ง และด้านที่มีความสุข ให้กับกลุ่มพนักงาน
  • กิจกรรม การระดมสมอง ที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ในรูป “ต้นไม้ความคิดสร้างสรรค์”
  • กิจกรรม เริ่มต้นการโค้ช สร้างคนดี คนเก่งให้เกิดขึ้นในองค์กร

หมายเหตุ :
  • กิจกรรมที่เป็นกลุ่ม เป็นทีมงาน ที่ร่วมมือกัน สามารถแสดงออกได้ทุกคนอย่างชัดเจน
  • สามารถให้ Feedback ให้กับแต่ละคนไปพัฒนาปรับปรุงได้อย่างชัดเจน
  • กิจกรรม การสร้าง Commitments ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้พนักงานมุ่งมั่นบริการลูกค้าด้วยใจ
  • สามารถกระตุ้นให้ทุกคนใน Class ได้ร่วมกันเขียน Commitments ได้อย่างชัดเจน และช่วยให้แนวคิดในการพัฒนาตัวเองของพนักงาน

 

ผู้ที่สนใจ สามารถจองหลักสูตร ได้ที่  ทีมงาน Customer Service พร้อมบริการด้วยใจ
 
และรับฟังความต้องการ เพื่อจัดหลักสูตรที่ช่วยคุณได้มากที่สุด

ติดต่อ 087-970-1212  หรือ 089-920-1312
 
e-mail :  cs@topservicetraining.com      

ขอขอบคุณมากค่ะ... ที่ให้ความสนใจ และติดต่อสอบถามหลักสูตรกับเรา...ขอขอบคุณจากใจค่ะ...

 

ทีมงาน Top Service Training

 

 

จำนวนผู้เข้าชม: 9439 ท่าน