Archive

Posts Tagged ‘feedback’

เรื่อง การให้ Feedback ด้านบวก เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและผลงานที่ดีขึ้นสำหรับทีม

February 1st, 2009

เรื่อง การให้ Feedback ด้านบวก เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและผลงานที่ดีขึ้นสำหรับทีม
เขียนวันอาทิตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552
 
การทำงานในปัจจุบัน เราต้องยอมรับความจริงที่ว่า เราไม่สามารถทำงานโดยลำพังคนเดียวได้ จำเป็นต้องช่วยเหลือ
พึ่งพา อาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นพลังของทีม ที่ช่วยทำให้งานมีความสำเร็จ และเกิดประสิทธิผล
 
การให้ Feedback เป็นการสื่อสารที่สำคัญ ในการสร้างขวัญและกำลังใจของทีมงาน ให้มานะ พยายาม
อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เกิดผลการทำงานทีดีเยี่ยม    ซึ่งการให้ Feedback เราสามารถกล่าวชม
หรือให้คำแนะนำเพื่อให้แนวทางในการพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น หรือสร้างมุมมองใหม่ในการพัฒนาศักยภาพ
ให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น
 
แต่น่าเสียดาย ที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือ หัวหน้างาน มักหลีกเลี่ยงการให้ Feedback ซึ่งอาจจะมีเหตุผลง่าย ๆ ว่า
“ไม่มีเวลา” หรือ   “งานยุ่ง” แต่อาจจะไม่คาดคิดว่า การให้ Feedback ด้านบวก จะสามารถทำให้ทีมงานของเรา
แข็งแกร่งมากขึ้น ทำให้เราในฐานะผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน  จะได้รับบางสิ่งที่ดีจากการให้ Feedback
นั่นก็คือ “มีเวลามากขึ้น” หรือ “งานยุ่งน้อยลง” เพราะทีมงานของเรามีคนเก่ง คนดี เพิ่มขึ้น มาช่วยทำให้
เราทำงานง่ายขึ้น ปัญหาในการทำงานลดลง ประสิทธิผลของงานเพิ่มมากขึ้น
 
ดังนั้น เรามาจัดเวลา หรือหาโอกาสดี ๆ มาให้ Feedback เชิงบวกกับทีมงานกันเถอะค่ะ…
 
เคล็ดลับการให้ Feedback เชิงบวก เพิ่มพลังทีมงาน
1)    สร้างทัศนคติเชิงบวก มองหาข้อดีและชื่นชมผู้ร่วมงาน
2)    หาข้อมูลที่ใช้ในการชื่นชม ที่เป็นความจริง
3)    หาโอกาสชื่นชม ที่เหมาะสม
     เช่น ถ้าเหตุการณ์เกิดในวันนั้น การให้ Feedback ควรทำอย่างช้าภายในวันเดียวกัน
4)    ชื่นชมด้วยความปรารถนาดี เพื่อให้กำลังใจ เพื่อให้ทีมงานรู้อย่างชัดเจนว่า เราจริงใจและปรารถนาดี
5)    ให้คำชื่นชม หรือ คำแนะนำ กับทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
6)    ชมให้เสียงดัง ๆ หรือให้ทีมงานได้รับทราบ เพื่อร่วมยินดีทั้งทีม เป็นตัวอย่างที่ดีให้ทีมด้วย
7)    หากให้คำแนะนำ ที่เป็นการปรับปรุง หรือพัฒนา ขอให้จัดเป็นห้องที่เป็นส่วนตัว ที่สนทนาได้ตามลำพัง
8)  ฝึกกับตัวเอง หาโอกาสให้ Feedback เพื่อพัฒนาทีมงานให้ได้ทุกวัน…
 
การให้ Feedback ด้านบวก จะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้ทีมงาน มีความสุขในการทำงาน
และภาคภูมิใจในตัวเอง ที่สามารถดึงพลังมาใช้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้อีกมากมาย
 
ด้วยความปรารถนาดีค่ะ…   :)
ทวีวรรณ กมลบุตร

Manager, coaching ,