Archive

Posts Tagged ‘coaching’

เรื่อง การให้ Feedback ด้านบวก เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและผลงานที่ดีขึ้นสำหรับทีม

February 1st, 2009

เรื่อง การให้ Feedback ด้านบวก เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและผลงานที่ดีขึ้นสำหรับทีม
เขียนวันอาทิตย์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552
 
การทำงานในปัจจุบัน เราต้องยอมรับความจริงที่ว่า เราไม่สามารถทำงานโดยลำพังคนเดียวได้ จำเป็นต้องช่วยเหลือ
พึ่งพา อาศัยซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทำให้เกิดเป็นพลังของทีม ที่ช่วยทำให้งานมีความสำเร็จ และเกิดประสิทธิผล
 
การให้ Feedback เป็นการสื่อสารที่สำคัญ ในการสร้างขวัญและกำลังใจของทีมงาน ให้มานะ พยายาม
อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้เกิดผลการทำงานทีดีเยี่ยม    ซึ่งการให้ Feedback เราสามารถกล่าวชม
หรือให้คำแนะนำเพื่อให้แนวทางในการพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้น หรือสร้างมุมมองใหม่ในการพัฒนาศักยภาพ
ให้โดดเด่นมากยิ่งขึ้น
 
แต่น่าเสียดาย ที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือ หัวหน้างาน มักหลีกเลี่ยงการให้ Feedback ซึ่งอาจจะมีเหตุผลง่าย ๆ ว่า
“ไม่มีเวลา” หรือ   “งานยุ่ง” แต่อาจจะไม่คาดคิดว่า การให้ Feedback ด้านบวก จะสามารถทำให้ทีมงานของเรา
แข็งแกร่งมากขึ้น ทำให้เราในฐานะผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือหัวหน้างาน  จะได้รับบางสิ่งที่ดีจากการให้ Feedback
นั่นก็คือ “มีเวลามากขึ้น” หรือ “งานยุ่งน้อยลง” เพราะทีมงานของเรามีคนเก่ง คนดี เพิ่มขึ้น มาช่วยทำให้
เราทำงานง่ายขึ้น ปัญหาในการทำงานลดลง ประสิทธิผลของงานเพิ่มมากขึ้น
 
ดังนั้น เรามาจัดเวลา หรือหาโอกาสดี ๆ มาให้ Feedback เชิงบวกกับทีมงานกันเถอะค่ะ…
 
เคล็ดลับการให้ Feedback เชิงบวก เพิ่มพลังทีมงาน
1)    สร้างทัศนคติเชิงบวก มองหาข้อดีและชื่นชมผู้ร่วมงาน
2)    หาข้อมูลที่ใช้ในการชื่นชม ที่เป็นความจริง
3)    หาโอกาสชื่นชม ที่เหมาะสม
     เช่น ถ้าเหตุการณ์เกิดในวันนั้น การให้ Feedback ควรทำอย่างช้าภายในวันเดียวกัน
4)    ชื่นชมด้วยความปรารถนาดี เพื่อให้กำลังใจ เพื่อให้ทีมงานรู้อย่างชัดเจนว่า เราจริงใจและปรารถนาดี
5)    ให้คำชื่นชม หรือ คำแนะนำ กับทุกคนอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
6)    ชมให้เสียงดัง ๆ หรือให้ทีมงานได้รับทราบ เพื่อร่วมยินดีทั้งทีม เป็นตัวอย่างที่ดีให้ทีมด้วย
7)    หากให้คำแนะนำ ที่เป็นการปรับปรุง หรือพัฒนา ขอให้จัดเป็นห้องที่เป็นส่วนตัว ที่สนทนาได้ตามลำพัง
8)  ฝึกกับตัวเอง หาโอกาสให้ Feedback เพื่อพัฒนาทีมงานให้ได้ทุกวัน…
 
การให้ Feedback ด้านบวก จะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้ทีมงาน มีความสุขในการทำงาน
และภาคภูมิใจในตัวเอง ที่สามารถดึงพลังมาใช้สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้อีกมากมาย
 
ด้วยความปรารถนาดีค่ะ…   :)
ทวีวรรณ กมลบุตร

Manager, coaching ,

หลักสูตรอบรม - Coaching for Effective Manager

December 28th, 2008

หลักการและเหตุผลของ Coaching for Effective Manager

ในบทบาทการเป็นผู้จัดการ หรือผู้นำทีม เป็นบุคคลสำคัญที่นอกจากจะบริหารจัดการงานให้ประสบผลสำเร็จ บริหารคนให้สามารถทำงานร่วมกัน เป็นทีมงานคุณภาพได้แล้ว การบริหารการสื่อสารให้มีประสิทธิผลก็เป็นสิ่งสำคัญ  แต่ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือหัวหน้างานมักจะละเลยและ ไม่เห็นความสำคัญของบทบาทการเป็นโค้ชที่สร้างคน สร้างทีม สร้างการสื่อสารร่วมกัน เรามักจะได้ยินเสมอว่า ไม่มีเวลา งานยุ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้ว หากเราให้ความสำคัญและจัดบทบาทการโค้ชพนักงานเป็นบทบาทสำคัญ เราก็จะสามารถจัดเวลาที่เหมาะสมเพื่อช่วยปั้นคน โดยการถ่ายทอดความรู้และ ขั้นตอนการทำงานให้กับพนักงาน ทีมงานของเรา

สิ่งสำคัญของการบริหารจัดการความสำเร็จขององค์กร เกิดจากการขับเคลื่อนของพนักงานที่สามารถใช้ศักยภาพจุดแข็งของตนเองมาทำงานที่ตัวเองถนัด มีความสุข และสามารถพัฒนาจุดแข็งให้แกร่งขึ้นทุก ๆ วัน

ดังนั้นในบทบาทของผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำ จำเป็นต้องมีบทบาทของ Coach ผู้ฝึกสอนการดึงศักยภาพพนักงานที่มีอยู่ภายในออกมา ทำให้รับรู้และตระหนักถึงพรสวรรค์ จุดเด่น, ข้อควรปรับปรุงโดยเน้นและตอกย้ำด้านที่เป็นจุดแข็ง เป็นการใช้พลังด้านบวกให้เป็นประโยชน์และ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งกับตัวพนักงาน เพื่อนร่วมงาน องค์กรและลูกค้าได้อย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำ รู้และเข้าใจบทบาทของการเป็นโค้ชที่ถูกต้อง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และมีทักษะความสามารถในการสอนงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถวางแผนการสอนงานและนำทีมให้พัฒนาทักษะได้
 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้เทคนิคท ศาสตร์และศิลป์ในการสอนงานให้ได้ผลงานจริงในองค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม / สัมมนา

 1. การสอนงาน (Coaching) คืออะไร?
 2. ทำไมต้องสอนงาน?
 3. การสอนงานเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำในบทบาทผู้จัดการอย่างไร?
 4. อุปสรรคของการสอนงาน
 5. ทำอย่างไร จึงจะสอนงานได้?
 6. กลยุทธ์การสอนงานที่ได้ผล
 7. ศาสตร์และศิลป์การสอนงาน
 8. วิธีการมอบหมายและติดตามงาน
 9. เครื่องมือช่วย Coaching
 10. Competency ที่สำคัญของ Coaching
 11. องค์กรจะรักษาคนดีและคนเก่งด้วย Coaching ได้อย่างไร
 12. กุญแจสำคัญที่สุดของ Coaching คืออะไร

หลักสูตรอบรม , ,