Archive

Archive for the ‘หลักสูตรอบรม’ Category

หลักสูตรอบรม - Coaching for Effective Manager

December 28th, 2008

หลักการและเหตุผลของ Coaching for Effective Manager

ในบทบาทการเป็นผู้จัดการ หรือผู้นำทีม เป็นบุคคลสำคัญที่นอกจากจะบริหารจัดการงานให้ประสบผลสำเร็จ บริหารคนให้สามารถทำงานร่วมกัน เป็นทีมงานคุณภาพได้แล้ว การบริหารการสื่อสารให้มีประสิทธิผลก็เป็นสิ่งสำคัญ  แต่ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือหัวหน้างานมักจะละเลยและ ไม่เห็นความสำคัญของบทบาทการเป็นโค้ชที่สร้างคน สร้างทีม สร้างการสื่อสารร่วมกัน เรามักจะได้ยินเสมอว่า ไม่มีเวลา งานยุ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้ว หากเราให้ความสำคัญและจัดบทบาทการโค้ชพนักงานเป็นบทบาทสำคัญ เราก็จะสามารถจัดเวลาที่เหมาะสมเพื่อช่วยปั้นคน โดยการถ่ายทอดความรู้และ ขั้นตอนการทำงานให้กับพนักงาน ทีมงานของเรา

สิ่งสำคัญของการบริหารจัดการความสำเร็จขององค์กร เกิดจากการขับเคลื่อนของพนักงานที่สามารถใช้ศักยภาพจุดแข็งของตนเองมาทำงานที่ตัวเองถนัด มีความสุข และสามารถพัฒนาจุดแข็งให้แกร่งขึ้นทุก ๆ วัน

ดังนั้นในบทบาทของผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำ จำเป็นต้องมีบทบาทของ Coach ผู้ฝึกสอนการดึงศักยภาพพนักงานที่มีอยู่ภายในออกมา ทำให้รับรู้และตระหนักถึงพรสวรรค์ จุดเด่น, ข้อควรปรับปรุงโดยเน้นและตอกย้ำด้านที่เป็นจุดแข็ง เป็นการใช้พลังด้านบวกให้เป็นประโยชน์และ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งกับตัวพนักงาน เพื่อนร่วมงาน องค์กรและลูกค้าได้อย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำ รู้และเข้าใจบทบาทของการเป็นโค้ชที่ถูกต้อง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และมีทักษะความสามารถในการสอนงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถวางแผนการสอนงานและนำทีมให้พัฒนาทักษะได้
 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้เทคนิคท ศาสตร์และศิลป์ในการสอนงานให้ได้ผลงานจริงในองค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม / สัมมนา

 1. การสอนงาน (Coaching) คืออะไร?
 2. ทำไมต้องสอนงาน?
 3. การสอนงานเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำในบทบาทผู้จัดการอย่างไร?
 4. อุปสรรคของการสอนงาน
 5. ทำอย่างไร จึงจะสอนงานได้?
 6. กลยุทธ์การสอนงานที่ได้ผล
 7. ศาสตร์และศิลป์การสอนงาน
 8. วิธีการมอบหมายและติดตามงาน
 9. เครื่องมือช่วย Coaching
 10. Competency ที่สำคัญของ Coaching
 11. องค์กรจะรักษาคนดีและคนเก่งด้วย Coaching ได้อย่างไร
 12. กุญแจสำคัญที่สุดของ Coaching คืออะไร

หลักสูตรอบรม , ,

ยินดีต้อนรับสู่ blog ของ อ. ทวีวรรณ กมลบุตร

November 26th, 2008

ยินดีต้อนรับสู่ blog ของ อ. ทวีวรรณ กมลบุตร

จุดประสงค์ที่ดิฉันได้ทำ blog นี้ขึ้น เพื่อต้องการนำบทความดี ๆ ที่เก็บรวบรวมมาเป็นเวลานาน และ บทความที่เขียนเอง มาแบ่งปันให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และผู้ที่เรียนในหลักสูตรอบรม อย่างน้อยเป็นอีกช่องทางนึง ที่จะให้ทุกคนได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ และดิฉันยินดีที่จะตอบคำถามด้วยความเต็มใจ

ดิฉันมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ หลักสูตรอบรม หลักสูตรสัมมนา ดังนี้ค่ะ

 • Service Communication and Service Presentation
 • Successful Coaching for Manager
 • Seven Key Commitments for Effective Manager
 • สร้าง CRM & CEM เพื่อธุรกิจ SME ให้เติบโตเหนือคู่แข่งขัน
 • Manager’s Roles for New Manager
 • Key Success of Service Communications
 • Systematic Problem Solving & Decision Making
 • The Managerial Skills for Manager and Supervisor
 • Customer Service Excellence
 • Service Strategy and Service Presentation
 • Service Mind บทบาทและหน้าที่ที่สำคัญของผู้ให้บริการลูกค้า
 • Service Mind การให้บริการลูกค้าภายในและภายนอกองค์กรอย่างไรให้ประทับใจ
 • กลยุทธ์บริหารและนำเสนอบริการลูกค้า
 • ทำอย่างไรให้ได้งานหลังจากจบการศึกษา

 

 ดิฉันมีความประสงค์ที่จะนำความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ มาเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจในกลุ่มต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น นักเรียน นักศึกษา กลุ่มบุคคลที่ต้องการความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาการทำงาน พัฒนาตนเอง หรือ นำไปทำประโยชน์ให้กับสังคม ดิฉันเชื่ออยู่อย่างนึงว่า เราเพียงหนึ่งคน ได้ให้ความรู้กับบุคคล 2-3 คน และแต่ละคนทำเช่นเดียวกัน โดยนำความรู้ไปบอกต่ออีก 2-3 คน จะทำให้เกิดเครือข่ายของความรู้ขึ้นอย่างมหาศาล ซึ่งความรู้เหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศของเราได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 

หลักสูตรอบรม , , , ,