Home > Improvement, Manager, coaching > เรื่อง ปัจจัยสำคัญของการรักษาและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมตั้งรับและก้าวไปข้างหน้าทั้งทีม (ตอนที่ 2)

เรื่อง ปัจจัยสำคัญของการรักษาและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมตั้งรับและก้าวไปข้างหน้าทั้งทีม (ตอนที่ 2)

March 6th, 2009

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 เรื่อง ปัจจัยสำคัญของการรักษาและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมตั้งรับและก้าวไปข้างหน้าทั้งทีม (ตอนที่ 2) จากตอนที่แล้ว เราได้กล่าวถึง ปัจจัยสำคัญของการรักษาและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมตั้งรับและก้าวไปข้างหน้า ทั้งทีม ไป 3 ข้อแล้ว… ต่อจากนี้ เราจะกล่าวถึงอีก 4 ข้อ จบในตอนนี้เลยนะคะ…  เราจะได้นำประยุกต์ใช้เทคนิคนี้ได้ทันเวลากับช่วงเวลาที่องค์กร ต้องการพลังที่แข็งแรงจากพนักงานในการสร้างสรรค์ผลงานฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจ ได้ ทบทวนอีกครั้งนะคะ… เรามี 7 ข้อ ที่นำมาใช้ในการรักษาและพัฒนาบุคลากรดังนี้ สิ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญของการรักษาและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมตั้งรับและก้าวไปข้างหน้าทั้งทีม 1) ทำไมต้องรักษาบุคลากรที่มีเก่ง ดี มีความสามารถ ให้อยู่กับองค์กรให้นานที่สุด? 2) ฝึกพนักงานให้สร้างคำถาม และค้นหาคำตอบ ด้วยตัวเองและทีมงาน 3) พัฒนา EQ เพื่อบริหารอารมณ์อย่างฉลาด ช่วยทำให้พนักงานมีความสุข ส่งผลต่อประสิทธผลของการทำงานที่เพิ่มขึ้น 4) สร้างวิถีการสื่อสารที่แข็งแรง ทั้งองค์กร 5) ปั้นคน ให้เก่งและเป็นคนดี 6) กลยุทธ์การรักษาบุคลากร ·        ส่งเสริม ·        ให้โอกาส ·        เปิดรับความคิดเห็น 7) ให้ทรัพย์สินที่มีค่าให้ติดตัวพนักงาน ·        สร้างการเรียนรู้ ให้ติดตัวพนักงาน ·        ปั้นสติ ให้ติดตัวพนักงาน ·        สร้างมุมมองคิดบวก ให้พนักงาน ครั้งที่แล้ว เขียนไป 3 ข้อแล้ว… คราวนี้ก็ต่อข้อ 4–7 กันเลยนะคะ 4) สร้างวิถีการสื่อสารที่แข็งแรง ทั้งองค์กร น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่ ไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องการสื่อสาร ซึ่งโดยแท้ที่จริงแล้ว เราใช้การสื่อสารตลอดเวลา ทุก ๆ วัน อาจเป็นเพราะเราใช้การสื่อสาร พูด ฟัง อ่าน เขียน กันอยู่ทุกวันอยู่แล้ว เราจึงเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้น เป็นการสื่อสารที่ดีอยู่แล้ว แต่ถ้าเราลองถามตัวเองดี ๆ จะพบว่า จริงหรือเปล่านะ… ที่เราเคยพบปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร เช่น ทำไม… บ่อยครั้ง ที่เราพูดมอบหมายงาน อธิบายงานไปแล้ว ลูกน้อง กลับจำผิด จำถูก? หรือ ทำไมนะ… ที่ เราได้ฟังใครพูดแล้ว จับประเด็นความสำคัญได้ยาก หรือ ฟังแล้วไม่รู้เรื่อง? เลยสงสัยว่าเป็นเพราะผู้ส่งสาร ที่สื่อให้เราเข้าใจได้ลำบาก หรือเป็นเพราะเราที่ต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารให้ดีขึ้น สิ่งที่อยากให้คำแนะนำคือการสื่อสาร ที่ได้ผล ควรทำให้เกิดการสื่อสาร 2 ทาง ทั้งผู้ส่งสาร หรือผู้พูดสื่อออกไปแล้ว ต้องตรวจสอบให้ดีว่าคนฟังเข้าใจตรงตามที่เราสื่อสารออกไปหรือไม่ ด้วยศิลปะการใช้คำถามในรูปแบบต่าง ๆ กับผู้ฟัง เพื่อให้ทราบความเข้าใจที่แท้จริง สำหรับองค์กรแล้ว การสื่อสาร 2 ทางเป็นเรื่องสำคัญ เราสามารถสร้างวิถีการสื่อสารที่มีประสิทธิผลได้อย่างง่าย ๆ โดยเริ่มต้นที่หัวหน้างานสื่อสารกับลูกน้อง การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมาก ที่ต้องทำให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งสามารถใช้การสื่อสารสร้างสรรค์ประโยชน์ คุณค่าได้หลายรูปแบบดังนี้ * สื่อสาร ในการสร้างความชื่นชมลูกน้องเมื่อทำงานได้ผลงานดี ควรชื่นชมให้กำลังใจ * สื่อสาร ในการให้ Feedback เพื่อการพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อตัวพนักงานและผลสำเร็จของงานที่ดีขึ้น *  สื่อสาร ในการโค้ช สอนงานให้คำแนะนำ เพื่อทำให้เกิดผลการทำงานดีขึ้น พร้อมการพัฒนาทักษะ * สื่อ สาร ในการประชุม ที่ต้องจับประเด็นการประชุม สรุปจบ และจัดการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ให้ได้ผลคืบหน้า มากกว่าการมาประชุมซ้ำเรื่องเดิม ๆ * สื่อ สาร ทางบวก สร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับทีมงาน เพื่อให้เห็นเป้าหมายขององค์กรและทีมเป็นเป้าหมายเดียวกัน ที่สอดคล้องกัน เพื่อให้ทำงานในทิศทางเดียวกัน ดัง นั้นจะเห็นได้ว่า เราใช้การสื่อสารในชีวิตประจำวันตลอดเวลา ในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทั้งวัน… ดังนั้นจะดีไหมคะ… ที่เราจะเริ่มให้ความสำคัญของการสื่อสารตั้งแต่วันนี้ เพื่อให้การสื่อสาร “ชัดเจน” ก็จะช่วยปัญหาต่าง ๆ ได้มากเลย 5) ปั้นคน ให้เก่งและเป็นคนดี ความจริงที่เราต้องยอมรับก็คือ คนเราทุกคน มีศักยภาพ มีจุดแข็ง และมีความแตกต่างกัน ไม่เหมือนกัน ซึ่งในมุมของผู้บริหาร และหัวหน้างานที่ต้องรับผิดชอบอีกหน้าที่หนึ่งคือ การทำ Coaching หรือการสอนงาน ปั้นคนให้เก่งและเป็นคนดี โดยเทคนิควิธีการง่าย ๆ ในการสอนงาน ก็คือ * ค้นหาจุดแข็งของพนักงานให้พบ * เริ่มสื่อสาร สร้างมิตรภาพที่ดีกับทีมงาน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการโค้ชที่ดี * วางแผนการโค้ชให้เหมาะสมกับคนแต่ละแบบ *  พูดคุยสร้างความเข้าใจระหว่างผู้สอนงาน และผู้เรียนรู้ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ตรงกัน * คิดเรื่องที่จะสอน เพื่อต่อยอดจุดแข็ง หรือพัฒนาจุดอ่อนให้พนักงาน * ออกแบบแผนการสอนงานและรูปแบบการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน * กำหนดระยะวันและระยะเวลาในการสอนงาน *  มอบหมายงาน ให้ทำ และติดตามผล คอยให้คำปรึกษา แนะนำ * วัดผลการสอนงาน และหาวิธีการพัฒนาการสอนให้ดีขึ้น การ ให้ที่มีคุณค่า คือ การให้ความรู้กับคน ดังนั้น อย่าลังเลที่จะดึงความรู้ความสามารถของเรามาถ่ายทอดให้กับทีมงานด้วยนะคะ… เพราะนั่นหมายถึงการที่คุณได้มอบสิ่งที่มีค่ามากกับทีมงานของคุณ 6) กลยุทธ์การรักษาบุคลากร ในปัจจุบัน หลาย ๆ องค์กร พลาดที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีพนักงานที่มีความสามารถอยู่ในองค์กร  เพราะไม่ได้ให้ความสำคัญ หรือค้นหา Talent กลุ่มคนที่มีความสามารถโดดเด่นในองค์กร ปล่อยให้พนักงานทำงานตามศักยภาพ ตามที่ควรจะเป็น ซึ่งมารู้ตัวอีกครั้ง คนเก่งก็ลาออก คนดีก็หายไป หลังจากนั้นก็เกิดผลกระทบต่อการทำงาน ไม่ได้ประสิทธิผลอย่างที่ควรจะเป็น หรือที่เรียกว่า “พอรู้ว่าเป็นเพชร ก็ทำให้เพชรหลุดมือไปแล้ว” อย่างไรก็ตาม เพื่อให้คุณผู้อ่าน ไม่พลาดในการรักษาคนดี คนเก่งในองค์กร ลองใช้เทคนิควิธีการนี้นะคะ กลยุทธ์การรักษาบุคลากร *  ส่งเสริม องค์กร หรือหัวหน้างาน ควรจัดหากิจกรรม ช่วยค้นหา Talent หรือกลุ่มคนเก่ง ดี มีความสามารถโดดเด่นในองค์กร โดยจัดทำโครงการเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาองค์กร หรือกิจกรรมที่ช่วยทำให้เรามองเห็นศักยภาพของพนักงานได้อย่างชัดเจน * ให้โอกาส เมื่อ เราพอจะเห็นแล้วว่าใครเป็น Talent ของเรา สิ่งที่เราควรทำถัดไป คือการสร้างโอกาส ให้งาน มอบหมายงาน ที่เป็นเวทีให้คนกลุ่มนี้ แสดงความคิด ความสามารถ ศักยภาพของตัวเองออกมาให้เด่นชัด เพื่อที่เราจะได้เห็นความมหัศจรรย์ในศักยภาพของคนแต่ละคน ซึ่งจะสามารถสร้างความแข็งแรงให้กับองค์กรได้อย่างดี รวมถึง ทำให้คนเก่งขององค์กร สนุกกับงาน และคิดสร้างสรรค์โครงการดี ๆ ผลงานดี ๆ เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างต่อเนื่อง ด้วยความภาคภูมิใจ *  เปิดรับความคิดเห็น การ รับฟัง เป็นอีกบทบาทหนึ่ง ที่ขอเสนอให้หัวหน้างาน ปรับบทบาทมาในมุมนี้ให้มากขึ้น ฟังให้มากขึ้น เพราะปัจจุบัน หัวหน้า หรือผู้บริหารส่วนใหญ่ มีทักษะการสื่อสาร ในเรื่องของการฟัง น้อยมาก  ดัง นั้นหากผู้บริหารเปิดรับความคิดเห็นของกลุ่ม Talent มากขึ้น บ่อยครั้ง จะได้รับข้อมูลดี ๆ ข้อคิดดี ๆ ความคิดเห็นที่น่าสนใจ พรั่งพรูออกมาให้เป็นไอเดียในการพัฒนาองค์กรได้มากขึ้น 7) ให้ทรัพย์สินที่มีค่าให้ติดตัวพนักงาน การฝึกอบรม หรือพัฒนาทักษะให้พนักงาน เป็นการมอบทรัพย์สินที่มีค่าให้กับพนักงานติดตัวไปอีกนาน ดังนั้น หากเราสามารถเปิดใจพนักงาน สื่อสารให้เข้าใจถึงความปรารถนาดี หรือวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม หรือพัฒนาทักษะ เพื่อให้ตัวพนักงานเอง เกิดการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งผลดีนี้ จะไม่เกิดขึ้นเฉพาะองค์กรเท่านั้น ยังคงติดตัวพนักงานไปนานอีกหลายสิบปี ทีเดียว แต่พนักงานส่วนใหญ่ไม่รู้ ไม่คิด หรือไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก… น่าเสียดายจริง ๆ  ดัง นั้น ก็อยากที่เน้นให้คุณผู้อ่านทราบคือ… การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ ต้องทำให้ชัดเจน และเริ่มให้ทรัพย์สินที่มีคุณกับพนักงานกันได้เลยค่ะ… * สร้างการเรียนรู้ ให้ติดตัวพนักงาน คน เราแตกต่างกัน ที่การเรียนรู้ ยิ่งเรียนรู้มาก ก็เหมือนกับต้นไม้ ที่เติมปุ๋ยมากขึ้น ต้นไม้ก็เติบโตแข็งแรง รากก็จะหยั่งรากลึก ทำให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพ ยิ่งเรียนรู้มาก ยิ่งเป็นทรัพย์สิน ที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้กับตัวพนักงาน และผลการทำงานได้ดีขึ้น * ปั้นสติ ให้ติดตัวพนักงาน การ ที่คนส่วนใหญ่ใช้อารมณ์ มากกว่าเหตุผลปัญหาต่าง ๆ จึงเกิดขึ้นมากมาย แต่ถ้าหากเรารู้ว่า เรากำลังทำอะไร เราควรทำเรื่องไหน ก่อนหลัง สิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ ดีหรือยัง หรือต้องการการพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่านี้ หลาย ๆ ครั้ง ที่คนเราทำเรื่องผิดพลาด หรือตัดสินใจกับเรื่องสำคัญผิดพลาด เหตุผลหลักนั่นก็คือ การขาดสติ เพราะสติ ทำให้รู้ตัว สามารถที่อยู่เหนืออารมณ์ เราสามารถควบคุมเหตุการณ์หรือสิ่งต่าง ๆรอบตัวได้ *  สร้างมุมมองคิดบวก ให้พนักงาน การ คิดบวก ช่วยทำให้เรามีความสุขได้เร็ว และง่าย ๆ กับวิธีคิดแบบนี้ ไม่ร้อนรน ไม่วุ่นวายใจ และทำให้เราสามารถมองเห็นโอกาส วิธีการแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าปกติ  พนักงานในองค์กรมีวิธีการคิดที่แตกต่างกัน และต่างมีความคิดเป็นของตัวเอง คิดในรูปแบบของตัวเอง แต่ว่าจะดีมากเพียงใด ถ้าในความแตกต่างของความคิดของพนักงานทุกคน มีมุมมองของการคิดบวก คิดด้านดี คิดให้ความช่วยเหลือ o       ในกรณีที่เผชิญกับปัญหา สำหรับคนคิดบวกแล้ว นี่คือสิ่งที่ท้าทายความสามารถที่ทำให้เติบโตขึ้น แข็งแรงมากขึ้น ทำให้ได้เรียนรู้มากขึ้น o       ใน กรณีที่ทำบางเรื่องผิดพลาดในครั้งแรก สำหรับคนที่คิดบวกแล้ว นี่คือการเรียนรู้อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจ ทำให้ระวังและไม่ให้เกิดข้อผิด พลาดแบบนี้เกิดขึ้นอีก o       หรือ ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจเป็นแบบนี้ สำหรับคนคิดบวกแล้ว ก็จะตั้งคำถามขึ้นมาว่า “เราจะช่วยองค์กรทำอะไรได้บ้าง เพื่อทำให้องค์กรแข็งแรง สามารถฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้” แน่นอนค่ะ… ผู้อ่านบางท่าน อาจจะเคยได้ยินเรื่องเหล่านี้มาบ้าง บางเรื่อง บางข้อ… แต่ยอมรับไหมคะ… ว่าบางครั้งเราได้เรียนรู้ แต่สิ่งที่เป็นปัญหาหลักคือ รู้แล้ว แต่ไม่ได้ทำ เพราะไม่มีเวลา หรือมีเรื่องอื่นที่สำคัญมากกว่า ผู้เขียนขอให้ลองชั่งน้ำหนัก และลองทบทวนอีกครั้ง ถ้าเราทำ และสำเร็จ ผลที่เกิดขึ้นจะส่งผลได้ดีมากขึ้นเพียงใด ว่าจะไปสำหรับผู้เขียนแล้ว คิดว่าคุ้มค่านะคะ… ที่จะลองเริ่มต้นทำจริงจังกันสักตั้งหนึ่ง ก็ต้องท้าทายความสามารถของเราอีกครั้งแล้วหล่ะค่ะ… เป็นกำลังใจให้นะคะ ด้วยความปรารถนาดีค่ะ… ทวีวรรณ กมลบุตร e-mail: kamonbutr@hotmail.com

Improvement, Manager, coaching

Comments are closed.