Home > หลักสูตรอบรม > หลักสูตรอบรม - Coaching for Effective Manager

หลักสูตรอบรม - Coaching for Effective Manager

December 28th, 2008

หลักการและเหตุผลของ Coaching for Effective Manager

ในบทบาทการเป็นผู้จัดการ หรือผู้นำทีม เป็นบุคคลสำคัญที่นอกจากจะบริหารจัดการงานให้ประสบผลสำเร็จ บริหารคนให้สามารถทำงานร่วมกัน เป็นทีมงานคุณภาพได้แล้ว การบริหารการสื่อสารให้มีประสิทธิผลก็เป็นสิ่งสำคัญ  แต่ผู้บริหาร ผู้จัดการ หรือหัวหน้างานมักจะละเลยและ ไม่เห็นความสำคัญของบทบาทการเป็นโค้ชที่สร้างคน สร้างทีม สร้างการสื่อสารร่วมกัน เรามักจะได้ยินเสมอว่า ไม่มีเวลา งานยุ่ง ซึ่งจริง ๆ แล้ว หากเราให้ความสำคัญและจัดบทบาทการโค้ชพนักงานเป็นบทบาทสำคัญ เราก็จะสามารถจัดเวลาที่เหมาะสมเพื่อช่วยปั้นคน โดยการถ่ายทอดความรู้และ ขั้นตอนการทำงานให้กับพนักงาน ทีมงานของเรา

สิ่งสำคัญของการบริหารจัดการความสำเร็จขององค์กร เกิดจากการขับเคลื่อนของพนักงานที่สามารถใช้ศักยภาพจุดแข็งของตนเองมาทำงานที่ตัวเองถนัด มีความสุข และสามารถพัฒนาจุดแข็งให้แกร่งขึ้นทุก ๆ วัน

ดังนั้นในบทบาทของผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำ จำเป็นต้องมีบทบาทของ Coach ผู้ฝึกสอนการดึงศักยภาพพนักงานที่มีอยู่ภายในออกมา ทำให้รับรู้และตระหนักถึงพรสวรรค์ จุดเด่น, ข้อควรปรับปรุงโดยเน้นและตอกย้ำด้านที่เป็นจุดแข็ง เป็นการใช้พลังด้านบวกให้เป็นประโยชน์และ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งกับตัวพนักงาน เพื่อนร่วมงาน องค์กรและลูกค้าได้อย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้นำ รู้และเข้าใจบทบาทของการเป็นโค้ชที่ถูกต้อง
 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และมีทักษะความสามารถในการสอนงาน
 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถวางแผนการสอนงานและนำทีมให้พัฒนาทักษะได้
 4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้เทคนิคท ศาสตร์และศิลป์ในการสอนงานให้ได้ผลงานจริงในองค์กร

หัวข้อการฝึกอบรม / สัมมนา

 1. การสอนงาน (Coaching) คืออะไร?
 2. ทำไมต้องสอนงาน?
 3. การสอนงานเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำในบทบาทผู้จัดการอย่างไร?
 4. อุปสรรคของการสอนงาน
 5. ทำอย่างไร จึงจะสอนงานได้?
 6. กลยุทธ์การสอนงานที่ได้ผล
 7. ศาสตร์และศิลป์การสอนงาน
 8. วิธีการมอบหมายและติดตามงาน
 9. เครื่องมือช่วย Coaching
 10. Competency ที่สำคัญของ Coaching
 11. องค์กรจะรักษาคนดีและคนเก่งด้วย Coaching ได้อย่างไร
 12. กุญแจสำคัญที่สุดของ Coaching คืออะไร

หลักสูตรอบรม , ,

 1. No comments yet.
 1. No trackbacks yet.